بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (14), شماره (2), سال (2023-5) , صفحات (1-18)

عنوان : ( ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی در بوم نظامهای باغچه ای برخی مناطق استان خراسان رضوی )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , آرش قلعه گلاب بهبهانی , جواد شباهنگ ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طی دهه‏های گذشته بوم نظام‏های باغچه‏ای به دلیل اهمیتی که در زمینه حفاظت از تنوع‏زیستی کشاورزی داشته‏اند توجه بسیاری از محققان را به خود جلب نموده‏اند. ویژگی‏هایی نظیر سطوح بالای تنوع زیستی،کارایی بالای چرخه مواد غذایی و همچنین کارکردهای متنوع بوم شناختی و اقتصادی- اجتماعی، باغچه‏ها را به الگویی مناسب برای دستیابی به مدلی پایدار در تولید محصولات کشاورزی تبدیل کرده است. با توجه به اینکه تا کنون مطالعات کمتری در رابطه با این ویژگی‏ها در باغچه‏های مناطق خشک و نیمه خشک انجام شده است، هدف از انجام این مطالعه بررسی ساختار تنوع‏زیستی‏کشاورزی با تاکید بر تنوع کارکردی و شناخت عوامل موثر بر آنها در باغچه‏های استان خراسان رضوی (شهرستان‏های مشهد، قوچان و نیشابور) بود. نتایج نشان داد که شهرستان نیشابور با داشتن شاخص تنوع زیستی شانون 88/1 بالاترین سطح تنوع گونه‏ای را دارا می‏باشد، این در حالی است که بالاترین میزان تنوع کارکردی در باغچه‏های شهرستان قوچان مشاهده شد. همچنین نتایج نشان داد که بیش از 79 درصد از تغییرات شاخص تنوع شانون ناشی از تغییر شاخص غنای گونه‏ای می‏باشد، این در حالی است که نتایج حاصل از برازش مدل خطی چندگانه با استفاده از رگرسیون گام‏به‏گام نشان داد که تغییرات صفاتی همچون شاخص غنای گونه‏ای، مساحت منزل و جمعیت خانوار، 84 درصد از تغییرات شاخص تنوع کارکردی شانون را موجب می‏شوند. باغچه‏های شهرستان‏های مشهد، قوچان و نیشابور به طور میانگین با 1/8 تن ترسیب کربن در هکتار نقش مهمی در تعدیل شرایط حاصل از افزایش غلظت گاز دی‏اکسیدکربن بر عهده دارند و مشخص شد که با فاصله گرفتن از مسیرهای آسفالته میزان ترسیب کربن (کیلوگرم در متر مربع ) توسط گونه‏های درختی در باغچه‏ها کاهش می‏یابد .

کلمات کلیدی

, ترسیب کربن, توسعه پایدار, حفاظت, شاخص تنوع سیمپسون, شاخص تنوع شانون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037228,
author = {کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and قلعه گلاب بهبهانی, آرش and شباهنگ, جواد},
title = {ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی در بوم نظامهای باغچه ای برخی مناطق استان خراسان رضوی},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2023},
volume = {14},
number = {2},
month = {May},
issn = {2008-7713},
pages = {1--18},
numpages = {17},
keywords = {ترسیب کربن، توسعه پایدار، حفاظت، شاخص تنوع سیمپسون، شاخص تنوع شانون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی در بوم نظامهای باغچه ای برخی مناطق استان خراسان رضوی
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A قلعه گلاب بهبهانی, آرش
%A شباهنگ, جواد
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2023

[Download]