بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2013-05-14

عنوان : ( تشخیص جریاى هجومی از جریاى خطای داخلی در ترانسفورماتوهای قدرت با استفاده از الگوریتم ویولت -PCA و SVM )

نویسندگان: محمد اخگری , جواد ساده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله از یک الگوریتم جدید بر مبنای تبدیل ویولت - PCA (آنالیز مولفه های اصلی) و SVM (ماشین بردار پشتیبان) جهت تشخیص بین جریان هجّومی را سًف رَهات رَ جریاى خطای داخلی آى استفاد ضذ است. در ر شٍ پیط ْدی ابتذا سعی ضذ است تا با استفاد یٍژگی اّی بذست PCA از تبذیل یٍ لَت ب آ اًلیس ضکل ه جَ اّی بذست آهذ در حالت اّی هختلف پرداخت ض دَ سپس با استفاد از الگ رَیتن آهذ کا صّ داد ب یْ خ اَ ذٌّ ضذ در اًْیت ایی یٍژگی اّ ج تْ تفکیک طبق بِ ذٌی ب یک ضبک عصبی هص عٌَی ارائ ضذ است. از ایی ر شٍ جذیذ ج تْ تسریع در اهر تطخیص جریاى جّ هَی از جریاى خطا استفاد ضذ است. ایی ر شٍ حجن هحاسبات را بط رَ هحس سَی کا صّ هید ذّ سبب خ اَ ذّ ضذ تا در کوتریی زهاى هوکی، جریاى خطا از جریاى جّ هَی جٍریاى رًهال تطخیص داد ض دَ. تًایج ضبی سِازی اّی طًاى هید ذّ ک الگ رَیتن پیط اٌْدی با استفاد از اطلاعات یًن سیکل جریاى درهذت زهاى MATLAB/SIMULINK ا جًام ضذ در رًمافسار 43 / 1 هیلیثا یً قادر ب تطخیص جریاى اّی جّ هَی رًهال از جریاى خطا در ضرایط هختلف کارکرد ترا سًف رَهات رَ )از جول گٌّام قٍ عَ اضباع جٍ دَ یًَس در سیگ اٌل ا ذًاز گُیری ضذ ...( هیباضذ.

کلمات کلیدی

ترانسهای قدرت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037232,
author = {محمد اخگری and ساده, جواد},
title = {تشخیص جریاى هجومی از جریاى خطای داخلی در ترانسفورماتوهای قدرت با استفاده از الگوریتم ویولت -PCA و SVM},
booktitle = {بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ترانسهای قدرت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تشخیص جریاى هجومی از جریاى خطای داخلی در ترانسفورماتوهای قدرت با استفاده از الگوریتم ویولت -PCA و SVM
%A محمد اخگری
%A ساده, جواد
%J بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2013

[Download]