بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2013-05-14

عنوان : ( مکان یابی خطا با داده های یک پایانه در خط انتقال جبران شده با STATCOM )

نویسندگان: مرضیه نقدی , جواد ساده , محمد آقا شفیعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایه مقال ریش مکاویابی خطای جذیذی در خط اوتقال ک در میاو آن ادیات جبراوساز م اًزی برای مذل خط اوتقال، مذل گسترد ح زً زمان بکار رفت ی ویاز ب مذل مذاری ی کىترلی جبران کىىذ اَی خط ویست؛ در مذل اُی ساختاری در زمان خطا فقط با داضته اطلاعات یلتاژ ی جریان یک پایاو خط مطخص جبران کىىذ بذست می آیذ. مکاویابی خطای ،STATCOM مختلف پیطى اُدی یابستگی ب مذل ساختاری ی عملکردی سیستم اُی متصل ب پایاو اَی خط ی زایی ضریع خطا وذارد ی محل او اًع اتصال ک تًا در ف اًصل مختلف ی ضرایط گ وًاگ نً عملکردی سیستم قذرت را ب خ بًی برآیرد می کىذ.

کلمات کلیدی

مکان یابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037234,
author = {نقدی, مرضیه and ساده, جواد and محمد آقا شفیعی},
title = {مکان یابی خطا با داده های یک پایانه در خط انتقال جبران شده با STATCOM},
booktitle = {بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مکان یابی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مکان یابی خطا با داده های یک پایانه در خط انتقال جبران شده با STATCOM
%A نقدی, مرضیه
%A ساده, جواد
%A محمد آقا شفیعی
%J بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2013

[Download]