پژوهش های جانوری, دوره (26), شماره (2), سال (2013-9) , صفحات (163-170)

عنوان : ( بررسی وضعیت آرایه شناختی و تبارزائی جمعیتهای جنس زیبا موش(Calomyscus) در فلات ایران با استفاده از داده های ژن میتوکندریایی CO1 )

نویسندگان: سعید شهابی , جمشید درویش , منصور علی آبادیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جنس کالومیسکوس یا زیباموش، نخست با تنها گونه C. bailwardi معرفی شده ولی بر اساس مطالعات بعدی خصوصاً مطالعات کروموزومی، هشت گونه در این جنس شناسایی شده است. که پنج گونه آن درایران پراکنده اند و عبارت اند از: C. bailwardi C. grandis, C. elburzensis, C. urartensis, و C. hotsoni. به منظور بررسی وضعیت آرایه شناختی جمعیتهای مختلف این جنس در ایران تعداد 76 نمونه از ده منطقه جمع آوری گردید. توالی ژن میتوکندریایی (CO1) 25 نمونه با 637 نوکلئوتید جهت آنالیزهای تبارشناسی Bayesian، حداکثرپارسیمونی (Maximum Parsimony) و حداکثراحتمال (Maximum Likelihood) استفاده گردید. داده های مولکولی، تاکسونومی امروزی گونه های فوق الذکر زیباموش را تأیید می کند. داده های مولکولی علاوه بر این نشان می دهند که پراکنش گونه C. elburzensis محدود به شمال شرق ایران نبوده بلکه تا ارتفاعات مرکزی ایران در استان یزد نیز پراکنده اند و نشان می دهد که جمعیت زیبا موش یزد به عنوان یک ایزولای جغرافیایی، از رشته کوه های البرز کاملاً جدا قرارمی گیرد. از دیدگاه تبارشناسی، جنس زیبا موش در ایران دارای دو شاخه اصلی است. شاخه شمالی شامل C. grandis ،C. elburzensis وشاخه جنوبی شامل C. bailwardi وC. hotsoni است که بیانگر نفوذ و پراکنش آنها درفلات ایران می باشد.

کلمات کلیدی

زیباموش؛ فیلوژنی؛ سیستماتیک؛ CO1؛ Rodentia؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037239,
author = {شهابی, سعید and درویش, جمشید and علی آبادیان, منصور},
title = {بررسی وضعیت آرایه شناختی و تبارزائی جمعیتهای جنس زیبا موش(Calomyscus) در فلات ایران با استفاده از داده های ژن میتوکندریایی CO1},
journal = {پژوهش های جانوری},
year = {2013},
volume = {26},
number = {2},
month = {September},
issn = {2383-2614},
pages = {163--170},
numpages = {7},
keywords = {زیباموش؛ فیلوژنی؛ سیستماتیک؛ CO1؛ Rodentia؛},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی وضعیت آرایه شناختی و تبارزائی جمعیتهای جنس زیبا موش(Calomyscus) در فلات ایران با استفاده از داده های ژن میتوکندریایی CO1
%A شهابی, سعید
%A درویش, جمشید
%A علی آبادیان, منصور
%J پژوهش های جانوری
%@ 2383-2614
%D 2013

[Download]