مهندسی مکانیک مدرس, دوره (12), شماره (4), سال (2012-11) , صفحات (59-68)

عنوان : ( پیشنهاد یک نمونه جدید تست خستگی به منظور بررسی رفتار رشد ترک در مخازن استوانه ای جدار ضخیم تحت فشار )

نویسندگان: احسان محمدی-دانشجو , محمود شریعتی , مجید میرزائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله هدف ارائه ی یک نمونه ی هندسی جدید جهت تست خستگی تعیین رفتار رشد ترک نیمه بیضوی در دیواره ی مخازن استوانه ای جدار ضخیم تحت فشار می باشد. در این پژوهش رفتار رشد ترک در نمونه پیشنهادی به شکلی مطلوب تری نسبت به نمونه های استاندارد در مقایسه با رفتار رشد ترک در حالت واقعی معادل سازی گردیده است . بدین معنی که تطابق بیشتری بین مقادیر ضریب شدت تنش در نمونه ی آزمایش و مخزن واقعی حاوی ترک در راستای دیواره در حین بارگذاری خستگی حاصل شود و در نتیجه سازگاری بهتری در رفتار رشد ترک خستگی و عمر قطعه بر حسب سیکل های بارگذاری به صورت عملی به دست آید. با معرفی نمونه ی جدید، نتایج حاصل از بارگذاری خستگی بر روی نمونه پیشنهادی با نتایج حاصل از بارگذاری خستگی مخزن و نمونه های استاندارد فعلی مورد مقایسه قرار گرفته اند. رفتار رشد ترک خستگی در نمونه ی پیشنهادی و مخزن تحت فشار با روش اجزای محدود و روش تجربی محاسبه شده است. به منظور مقایسه ی نتایج اجزای محدود با نتایج تجربی، چند قطعه با هندسه ی نمونه ی جدید از جنس فولاد CK45 ساخته شده و تحت آزمون خستگی قرار گرفتند. نتایج حاصل از دو روش انطباق بسیار خوبی با یکدیگر دارند.

کلمات کلیدی

, ترک نیمه بیضوی, مخزن تحت فشار استوانه ای, ضریب شدت تنش, نمونه استاندارد, خستگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037242,
author = {احسان محمدی-دانشجو and شریعتی, محمود and مجید میرزائی},
title = {پیشنهاد یک نمونه جدید تست خستگی به منظور بررسی رفتار رشد ترک در مخازن استوانه ای جدار ضخیم تحت فشار},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2012},
volume = {12},
number = {4},
month = {November},
issn = {1027-5940},
pages = {59--68},
numpages = {9},
keywords = {ترک نیمه بیضوی، مخزن تحت فشار استوانه ای، ضریب شدت تنش، نمونه استاندارد، خستگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیشنهاد یک نمونه جدید تست خستگی به منظور بررسی رفتار رشد ترک در مخازن استوانه ای جدار ضخیم تحت فشار
%A احسان محمدی-دانشجو
%A شریعتی, محمود
%A مجید میرزائی
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2012

[Download]