پژوهش در برنامه ریزی درسی, دوره (2), شماره (39), سال (2014-1) , صفحات (36-52)

عنوان : ( تاثیر کاربست الگوی جاناسن در یادگیری مبتنی بر مساله بر نگرش، رضایت و یادگیری در برنامه های آموزش ضمن خدمت معلمان )

نویسندگان: زهرا فیروزی , مرتضی کرمی , حسین کارشکی , محمود سعیدی رضوانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف مقاله ی حاضر ارزشیابی اثربخشی ناشی از کاربست الگوی طراحی مساله محور سازنده گرا در آموزش ضمن خدمت معلمان است. روش این پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود. به منظور سنجش متغیر نگرش و رضایت از طرح پس-آزمون با گروه گواه استفاده شد و برای سنجش متغیر یادگیری از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه استفاده شد. نمونه ی آماری، متشکل از دو گروه معلمان شرکت کننده در دوره ی ضمن خدمت ارزشیابی توصیفی شهرستان لامرد بود که با استفاده از شیوه ی نمونه گیری در دسترس یکی از این گروه ها به عنوان گروه آزمایش و دیگری به عنوان گروه گواه انتخاب شد. تعداد فراگیران در این گروه ها 68 نفر بود. ابزارهای پژوهش شامل دو پرسشنامه جهت سنجش نگرش و رضایت فراگیران و آزمون پیشرفت تحصیلی جهت سنجش میزان یادگیری فراگیران بود. جهت تعیین روایی کلیه ی ابزارها از روایی محتوایی استفاده شد و جهت پایایی دو پرسشنامه ی نگرش و رضایت از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که به ترتیب معادل96/0و94/0 محاسبه شد. پایایی آزمون تدوین شده، با استفاده از روش کودرریچاردسون معادل 83/0 محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس چند متغیری، آزمون های تک متغیری تحلیل واریانس، و کوواریانس تک متغیری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که به کارگیری الگوی طراحی مساله محور سازنده گرا در آموزش ضمن خدمت معلمان موجب افزایش اثربخشی این دوره های آموزشی می شود(P= 0/001). هم چنین در خصوص مولفه های تشکیل دهنده اثربخشی، نتایج نشان داد که فراگیران در گروه مساله محور سازنده گرا رضایت بیشتر (p=0/001) نگرش مثبت تر (p=0/001) و یادگیری بهتر (p=0/001) نسبت به فراگیران گروه سنتی و موضوع-محور، داشتند.

کلمات کلیدی

, طراحی آموزشی, مساله محوری, اثربخشی آموزش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037246,
author = {فیروزی, زهرا and کرمی, مرتضی and کارشکی, حسین and سعیدی رضوانی, محمود},
title = {تاثیر کاربست الگوی جاناسن در یادگیری مبتنی بر مساله بر نگرش، رضایت و یادگیری در برنامه های آموزش ضمن خدمت معلمان},
journal = {پژوهش در برنامه ریزی درسی},
year = {2014},
volume = {2},
number = {39},
month = {January},
issn = {2008-1197},
pages = {36--52},
numpages = {16},
keywords = {طراحی آموزشی، مساله محوری، اثربخشی آموزش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر کاربست الگوی جاناسن در یادگیری مبتنی بر مساله بر نگرش، رضایت و یادگیری در برنامه های آموزش ضمن خدمت معلمان
%A فیروزی, زهرا
%A کرمی, مرتضی
%A کارشکی, حسین
%A سعیدی رضوانی, محمود
%J پژوهش در برنامه ریزی درسی
%@ 2008-1197
%D 2014

[Download]