دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم , 2013-08-21

عنوان : ( بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی گشنیر (Coriandrum sativum) تحت تاثیر تنش خشکی و انواع کودها )

نویسندگان: محمد مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات تنش خشکی و تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر خصوصیات مورفولوژیکی، زراعی و میزان اسانس گشنیز، آزمایشی در سال زراعی 90-1389 به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه ی تحقیقاتی دانشگاه تربت حیدریه انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح تنش خشکی (30، 60 و90 درصد ظرفیت زراعی) و چهار سطح تیمار کودی (عدم مصرف کود، کود شیمیایی کامل NPK (60: 60: 40)، دامی و ورمی کمپوست) بود. صفات مورد اندازه گیری شده شامل ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد شاخه ی فرعی، تعداد برگ در بوته، وزن تر و خشک بوته، عملکرد اندام رویشی، تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر، تعداد دانه در بوته، وزن هزار دانه و عملکرد دانه بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تیمارهای تنش خشکی و کودی بر صفات ذکر شده تأثیر معنی داری داشت. بیشترین عملکرد اندام رویشی (5371 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد دانه (3905 کیلوگرم در هکتار) به ترتیب در تیمارهای بدون تنش همراه با کود شیمیایی و تنش ملایم با کود شیمیایی مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, تنش ملایم, گشنیز, تنش خشکی, کود, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037257,
author = {مقدم, محمد},
title = {بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی گشنیر (Coriandrum sativum) تحت تاثیر تنش خشکی و انواع کودها},
booktitle = {دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم},
year = {2013},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {تنش ملایم، گشنیز، تنش خشکی، کود، عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی گشنیر (Coriandrum sativum) تحت تاثیر تنش خشکی و انواع کودها
%A مقدم, محمد
%J دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
%D 2013

[Download]