نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران , 2013-10-30

عنوان : ( پیش بینی بار معلق رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و منحنی سنجه رسوب )

نویسندگان: فاطمه برزگری , محمدتقی دستورانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ای مقاله به پیش بینی بار معلق رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و منحنی سنجه رسوب پرداخته است

کلمات کلیدی

, رسوب معلق, قزاقلی, شبکه عصبی مصنوعی, منحنی سنجه رسوب, مدل سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037274,
author = {فاطمه برزگری and دستورانی, محمدتقی},
title = {پیش بینی بار معلق رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و منحنی سنجه رسوب},
booktitle = {نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران},
year = {2013},
location = {یزد, ايران},
keywords = {رسوب معلق، قزاقلی، شبکه عصبی مصنوعی، منحنی سنجه رسوب، مدل سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی بار معلق رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و منحنی سنجه رسوب
%A فاطمه برزگری
%A دستورانی, محمدتقی
%J نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
%D 2013

[Download]