پژوهش در برنامه ریزی درسی, دوره (2), شماره (40), سال (2014-4) , صفحات (29-42)

عنوان : ( بررسی میزان گرایش به تفکر انتقادی در معلمان مقطع متوسطه و نقش آن در سبک تدریس آنان )

نویسندگان: مرتضی کرمی , ملیحه رجایی , مرضیه نامخواه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اخیراً پژوهش در زمینه گرایش به تفکر انتقادی و عوامل مرتبط با آن، به عنوان یکی از صلاحیت های حرفه ای معلمان، توجه بسیاری از صاحب نظران تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان گرایش به تفکر انتقادی در معلمان مقطع متوسطه و نقش آن در ترجیح سبک تدریس آنان صورت پذیرفت. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه تحقیق، تمامی معلمان زن مقطع متوسطه شاخه نظری شهر مشهد در سال تحصیلی1391-1390 بودند که بر اساس استعلام از سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی برابر با 4115 نفر بود. 110 معلم طبق فرمول حجم نمونه کوکران و به روش تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و با استفاده از پرسش نامه های سبک تدریس (موسی پور،1377) و مقیاس گرایش به تفکر انتقادی ریکتس (2003) مورد ارزیابی قرار گرفته و داده های حاصل با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t وابسته، تحلیل و تفسیر شد. یافته های پژوهش نشان داد که معلمان به سبک تدریس فعال بیش از سبک تدریس غیرفعال گرایش داشتند و در مجموع سطح تفکر انتقادی معلمان مطلوب بود و بین دو سبک تدریس فعال و غیر فعال، گرایش به تفکر انتقادی معلمان فقط با سبک تدریس فعال رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. (48/0 r=، 001/0>p)

کلمات کلیدی

, تفکر انتقادی, گرایش به تفکر انتقادی, تدریس, سبک تدریس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037291,
author = {کرمی, مرتضی and رجایی, ملیحه and نامخواه, مرضیه},
title = {بررسی میزان گرایش به تفکر انتقادی در معلمان مقطع متوسطه و نقش آن در سبک تدریس آنان},
journal = {پژوهش در برنامه ریزی درسی},
year = {2014},
volume = {2},
number = {40},
month = {April},
issn = {2008-1197},
pages = {29--42},
numpages = {13},
keywords = {تفکر انتقادی، گرایش به تفکر انتقادی، تدریس، سبک تدریس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان گرایش به تفکر انتقادی در معلمان مقطع متوسطه و نقش آن در سبک تدریس آنان
%A کرمی, مرتضی
%A رجایی, ملیحه
%A نامخواه, مرضیه
%J پژوهش در برنامه ریزی درسی
%@ 2008-1197
%D 2014

[Download]