تعلیم و تربیت, دوره (29), شماره (112), سال (2014-2) , صفحات (63-83)

عنوان : ( گرایش به تفکر انتقادی، یادگیری خود تنظیمی و موفقیت تحصیلی در بستر الگوی تدریس کاوشگری )

نویسندگان: مرتضی کرمی , حمیده پاک مهر , علیرضا عقیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر الگوی کاوشگری بر میزان گرایش به تفکر انتقادی، خود تنظیمی و موفقیت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه در درس فیزیک صورت گرفت. روش پژوهش، شبه آزمایشی و از نوع طرح پیش آزمون - پس آزمون با دو گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه اول دوره متوسطه شهر فریمان (واقع در استان خراسان رضوی) در سال تحصیلی 90-89 و نمونه گیری در گروه آزمایش و یکی از گروه‌های کنترل به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای و در گروه کنترل دیگر به صورت در دسترس می‌باشد. یافته‌ها نشان داد از جهت تأثیرگذاری الگوی کاوشگری بر میزان مؤلفه‌های گرایش به تفکر انتقادی (000/0 (P= تفاوت معناداری وجود دارد به طوریکه گروه آزمایش نسبت به دو گروه کنترل در سطح بالاتری بود و از جهت یادگیری خودتنظیمی و میزان موفقیت تحصیلی بین سه گروه مورد بررسی تفاوت معناداری وجود نداشت. همچنین، بیشترین تأثیر الگوی کاوشگری بر گرایش به تفکر انتقادی بود. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر، به کارگیری الگوی کاوشگری در فرایند تدریس درس فیزیک به جهت ارتقای گرایش به تفکر انتقادی و تجدید نظر در شیوه‌های ارزشیابی به دست اندرکاران نظام آموزشی پیشنهاد می‌گردد.

کلمات کلیدی

, : کاوشگری, تدریس, تفکر انتقادی, خود تنظیمی, موفقیت تحصیلی, برنامه درسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037292,
author = {کرمی, مرتضی and پاک مهر, حمیده and عقیلی, علیرضا},
title = {گرایش به تفکر انتقادی، یادگیری خود تنظیمی و موفقیت تحصیلی در بستر الگوی تدریس کاوشگری},
journal = {تعلیم و تربیت},
year = {2014},
volume = {29},
number = {112},
month = {February},
issn = {1017-4133},
pages = {63--83},
numpages = {20},
keywords = {: کاوشگری، تدریس، تفکر انتقادی، خود تنظیمی، موفقیت تحصیلی، برنامه درسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گرایش به تفکر انتقادی، یادگیری خود تنظیمی و موفقیت تحصیلی در بستر الگوی تدریس کاوشگری
%A کرمی, مرتضی
%A پاک مهر, حمیده
%A عقیلی, علیرضا
%J تعلیم و تربیت
%@ 1017-4133
%D 2014

[Download]