تحقیقات غلات, دوره (3), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (69-82)

عنوان : ( ارزیابی مدل‌های تجربی رقابت در پیش بینی کاهش عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum L.) در تداخل با علف هرز چاودار وحشی (Secale cereale) )

نویسندگان: بیژن سعادتیان , محمد کافی , فاطمه سلیمانی , گودرز احمد وند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی مدل های تجربی رقابت در پیش بینی کاهش عملکرد گندم، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 90-1389 در مزرعه نمونه شهرستان درگز انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل چهار رقم گندم (سایسون، الوند، چمران و سپاهان) و تراکم های علف هرز چاودار وحشی در پنج سطح 0، 20، 40، 60 و 80 بوته در مترمربع بود. علف هرز چاودار وحشی موجب کاهش عملکرد بیولوژیک و دانه ارقام گندم مورد مطالعه شد. ارقام گندم از نظر کاهش صفات عملکرد بیولوژیک و دانه در تداخل با چاودار وحشی واکنش یکسانی نداشتند. بیشترین و کمترین شیب اولیه کاهش صفات عملکرد بیولوژیک و دانه (پارامتر I) به ترتیب در ارقام چمران (19/6 و 12/13 درصد) و سپاهان (24/1 و 62/2 درصد) به دست آمد. اثر رقابت چاودار وحشی بر عملکرد بیولوژیک ارقام گندم کمتر از عملکرد دانه آنها بود. ضرایب خسارت نسبی به دست آمده در مدل های یک و دو پارامتری مبتنی بر سطح برگ و وزن خشک نسبی علف هرز حاکی از قدرت رقابت بالای چاودار وحشی نسبت به ارقام گندم بود. مدل های مبتنی بر سطح برگ نسبی و وزن خشک نسبی علف هرز چاودار وحشی نسبت به مدل کاهش عملکرد-تراکم کارایی بالاتری در پیش بینی کاهش عملکرد دانه ارقام گندم داشتند. کمترین مجذور میانگین مربعات خطای رگرسیون بین مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده در مدل های دو پارامتری سطح برگ و وزن خشک نسبی علف هرز به دست آمد. با توجه به سهولت تعیین وزن خشک نسبت به سطح برگ، به نظر می رسد مدل دو پارامتری وزن خشک نسبی اولیه علف هرز مدل مطلوبی جهت پیش بینی کاهش عملکرد گندم است.

کلمات کلیدی

, تراکم علف هرز, رگرسیون, سطح برگ نسبی, کار آیی مدل, وزن خشک نسبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037293,
author = {سعادتیان, بیژن and کافی, محمد and فاطمه سلیمانی and گودرز احمد وند},
title = {ارزیابی مدل‌های تجربی رقابت در پیش بینی کاهش عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum L.) در تداخل با علف هرز چاودار وحشی (Secale cereale)},
journal = {تحقیقات غلات},
year = {2013},
volume = {3},
number = {1},
month = {June},
issn = {2252-0163},
pages = {69--82},
numpages = {13},
keywords = {تراکم علف هرز، رگرسیون، سطح برگ نسبی، کار آیی مدل، وزن خشک نسبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی مدل‌های تجربی رقابت در پیش بینی کاهش عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum L.) در تداخل با علف هرز چاودار وحشی (Secale cereale)
%A سعادتیان, بیژن
%A کافی, محمد
%A فاطمه سلیمانی
%A گودرز احمد وند
%J تحقیقات غلات
%@ 2252-0163
%D 2013

[Download]