علوم تربیتی - شهید چمران اهواز, دوره (6), شماره (2), سال (2014-3) , صفحات (63-80)

عنوان : ( تأثیر محیط یادگیری ترکیبی بر رضایت و یادگیری کارشناسان بخش صنعت )

نویسندگان: مرتضی کرمی , ضیاءالدین سالاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با اشاعه فناوری اطلاعات در جوامع، یادگیری الکترونیکی نیز به عنوان یک راهبرد آموزشی مورد توجه قرار گرفته و در این میان رویکرد یادگیری ترکیبی (تلفیق آموزش الکترونیکی و حضوری) بسیار مورد توجه بوده است. هدف پژوهش حاضر مقایسه میزان اثر بخشی رویکرد یادگیری ترکیبی در آموزش‌های صنعتی بود. این پژوهش در مجموعه تحقیقات آزمایشی قرار گرفته و از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه استفاده شد. جامعه آماری شامل منابع انسانی شرکت هپکو اراک در سطح کارشناسی بود که به کمک روش نمونه گیری طبقه ای 60 نفر انتخاب و به گروه های آزمایش و کنترل گمارش تصادفی یافتند. جهت اجرای پژوهش، ابتدا دوره آموزشی \"حل مسئله\" با به‌کارگیری مدل طراحی آموزشی گانیه و بریگز به دو صورت ترکیبی و حضوری طراحی و سپس بر روی کارشناسان گروه آزمایش و کنترل اجرا گردید. به منظور ارزیابی اثربخشی، دو متغیر وابسته رضایت فراگیران و یادگیری مورد سنجش قرار گرفت. ابزار اندازه گیری این متغیرها پرسشنامه و آزمون بود. نتایج پژوهش بیانگر آن است میزان رضایت فراگیران در محیط یادگیری ترکیبی به طور معناداری بیش از محیط یادگیری سنتی است (000/0>p). در متغیر یادگیری، نتایج نشان می‌دهد میزان یادگیری کارشناسانی که در دوره آموزشی ترکیبی حضور داشتند، بیشتر از فراگیران گروه سنتی است. (000/0>p). به طور کلی نتایج حاکی از موفقیت رویکرد یادگیری ترکیبی در افزایش اثربخشی آموزش کارشناسان بخش صنعت می‌باشد.

کلمات کلیدی

, یادگیری ترکیبی, آموزش صنعتی, اثربخشی آموزش, آموزش کارشناسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037301,
author = {کرمی, مرتضی and ضیاءالدین سالاری},
title = {تأثیر محیط یادگیری ترکیبی بر رضایت و یادگیری کارشناسان بخش صنعت},
journal = {علوم تربیتی - شهید چمران اهواز},
year = {2014},
volume = {6},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-8817},
pages = {63--80},
numpages = {17},
keywords = {یادگیری ترکیبی، آموزش صنعتی، اثربخشی آموزش، آموزش کارشناسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر محیط یادگیری ترکیبی بر رضایت و یادگیری کارشناسان بخش صنعت
%A کرمی, مرتضی
%A ضیاءالدین سالاری
%J علوم تربیتی - شهید چمران اهواز
%@ 2008-8817
%D 2014

[Download]