اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تأکید بر تنشهای غیرزیستی , 2013-09-18

عنوان : ( اثر سطوح تنش شوری با کلرید سدیم بر خصوصیات جوانه زنی دو گونه دارویی سیاهدانه و گلرنگ )

نویسندگان: سرور خرم دل , سوسن خرم دل , ال ناز ابراهیمیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور بررسی خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه دارویی سیاهدانه و گلرنگ تحت تأثیر سطوح تنش شوری با استفاده از نمک کلرید سدیم، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1391 اجرا شد. سطوح شوری شامل صفر، 10، 16 و 20 دسی زیمنس بر متر کلرید سدیم بود. نتایج نشان داد که اثر سطوح تنش شوری بر سرعت جوانه زنی، جوانه زنی نهایی، طول ریشه چه و ساقه چه و شاخص بنیه بذر هر دو گونه دارویی گلرنگ و سیاهدانه معنی دار (01/0≥p) بود. با افزایش سطح شوری از صفر تا 20 دسی زیمنس بر متر سرعت جوانه زنی گلرنگ و سیاهدانه به ترتیب 55 و 100 درصد کاهش یافت. افزایش شوری با اختلال در فرآیندهای هیدرولیزی و واکنش های آنزیمی، باعث کاهش خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه هر دو گونه شد. همچنین با مقایسه تأثیر شوری بر خصوصیات جوانه زنی دو گونه مشخص شد که گلرنگ گونه نسبتاً مقاومی نسبت به تنش شوری در مقایسه با سیاهدانه می باشد.

کلمات کلیدی

, تنش غیرزیستی, تنش شوری, شاخص بنیه بذر, فرآیند هیدرولیزی, گیاه دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037306,
author = {خرم دل, سرور and سوسن خرم دل and ابراهیمیان, ال ناز},
title = {اثر سطوح تنش شوری با کلرید سدیم بر خصوصیات جوانه زنی دو گونه دارویی سیاهدانه و گلرنگ},
booktitle = {اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تأکید بر تنشهای غیرزیستی},
year = {2013},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {تنش غیرزیستی، تنش شوری، شاخص بنیه بذر، فرآیند هیدرولیزی، گیاه دارویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر سطوح تنش شوری با کلرید سدیم بر خصوصیات جوانه زنی دو گونه دارویی سیاهدانه و گلرنگ
%A خرم دل, سرور
%A سوسن خرم دل
%A ابراهیمیان, ال ناز
%J اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تأکید بر تنشهای غیرزیستی
%D 2013

[Download]