اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تأکید بر تنشهای غیرزیستی , 2013-09-18

عنوان : ( ارزیابی خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه دارویی سیاهدانه و گلرنگ تحت تأثیر سطوح تنش خشکی )

نویسندگان: سرور خرم دل , سوسن خرم دل , ال ناز ابراهیمیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور بررسی اثر پتانسیل های آب بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه دارویی سیاهدانه و گلرنگ، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه گیاهان زراعی ویژه دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1391 اجرا شد. سطوح پتانسیل آب شامل صفر، 3-، 5- و 7- بار بود. برای اعمال پتانسیل آب از محلول پلی اتیلن گلایکول 6000 و برای ایجاد پتانسیل صفر از آب مقطر استفاده گردید. نتایج نشان داد که اثر سطوح تنش خشکی بر جوانه زنی نهایی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه و شاخص بنیه بذر هر دو گونه دارویی گلرنگ و سیاهدانه معنی دار (01/0≥p) بود. اعمال تنش خشکی با کاهش جذب آب و اختلال در جوانه زنی، باعث کاهش خصوصیات جوانه زنی هر دو گونه گردید. البته میزان این کاهش برای سیاهدانه بالاتر از گلرنگ بود. میزان کاهش سرعت جوانه زنی گلرنگ و سیاهدانه با افزایش پتانسیل آب از صفر تا 7- بار به ترتیب برابر 60 و 100 درصد بود. چنین بنظر می رسد که گلرنگ گونه متحملی نسبت به بروز تنش خشکی در مقایسه با سیاهدانه می باشد.

کلمات کلیدی

, پتانسیل آب, تنش خشکی, تنش غیرزیستی, شاخص بنیه بذر, گیاه دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037307,
author = {خرم دل, سرور and سوسن خرم دل and ابراهیمیان, ال ناز},
title = {ارزیابی خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه دارویی سیاهدانه و گلرنگ تحت تأثیر سطوح تنش خشکی},
booktitle = {اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تأکید بر تنشهای غیرزیستی},
year = {2013},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {پتانسیل آب، تنش خشکی، تنش غیرزیستی، شاخص بنیه بذر، گیاه دارویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه دارویی سیاهدانه و گلرنگ تحت تأثیر سطوح تنش خشکی
%A خرم دل, سرور
%A سوسن خرم دل
%A ابراهیمیان, ال ناز
%J اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تأکید بر تنشهای غیرزیستی
%D 2013

[Download]