ششمین جشنواره ی سراسری «طریق جاوید» , 2008-06-16

عنوان : ( بررسی ساختاری ولایت فقیه در بستر زبان سیاسی ایرانی )

نویسندگان: روح اله اسلامی شعبجره ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله سعی شده است با روش شناسی ساختارگرایی، بخصوص رویکرد دیرینه شناسی، متن کتاب ولایت فقیه امام خمینی به صورت بسیار ریز در یک کلیت ناخودآگاهی بنام زبان ایرانی ریخته شود. بدین منظور دو ساختار زبانی در قبل و بعد از اسلام ترسیم میشود، که در حالت اول یعنی نظام قبل از اسلام مفاهیم خردمزدایی ایجاد در قالب تاریخ قدسی بخصوص جریان خیر و شر و جغرافیای قدسی و انسان کامل یعنی فرهمندی بحث می شود و در زبان سیاسی بعد از اسلام به مفاهیم موجود در حکمت فارابی ، عرفان خیام ، حافظ ، در آخر فقه علامه مجلسی تکیه می گردد و دغدغه اصلی دمیدن یک روح تداومی و شاکله زبان ایرانی به صورت سامانه خود بنیاد رام نشده است. آنچه این مقاله در پی ترسیم کردن آن است تنها به حوزه اندیشه مربوط نیست بلکه زبان شناسی سیاسی ایران در حوزه عینیات نیز با دو پایه شاه، حکیم، نبی امام، ولی ،انسان آرمانی و شهرآرمانی تجسم پیدا می کند و خاتمه و نتیجه گیری این طرح نوشتاری با نگاه ترحم آمیز خاص و پیچیده ایرانیان به مفهوم قدرت بسته می-شود.

کلمات کلیدی

ساختارگرایی ـ تداوم فکر ایرانی ـ زبان سیاسی ایرانی ـ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037308,
author = {اسلامی شعبجره, روح اله},
title = {بررسی ساختاری ولایت فقیه در بستر زبان سیاسی ایرانی},
booktitle = {ششمین جشنواره ی سراسری «طریق جاوید»},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ساختارگرایی ـ تداوم فکر ایرانی ـ زبان سیاسی ایرانی ـ خردمزدایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ساختاری ولایت فقیه در بستر زبان سیاسی ایرانی
%A اسلامی شعبجره, روح اله
%J ششمین جشنواره ی سراسری «طریق جاوید»
%D 2008

[Download]