پژوهش های خاورمیانه-پژوهش سیاست, دوره (1), شماره (2), سال (2012-8) , صفحات (163-186)

عنوان : ( تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر امر سیاسی در ایران دهه هشتاد (مطالعه موردی انتخابات دهم ریاست جمهوری) )

نویسندگان: روح اله اسلامی شعبجره ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله در پی آن خواهیم بود که با پیش فرض قرار دادن، در آستانه بودن ایران در ورود به عصر اطلاعات، تأثیر تکنولوژیهای نوین اطلاعاتی را بر عرصه سیاست بسنجیم. ابتدا به شرح تکنولوژی های نوین اطلاعاتی و امر سیاسی می پردازیم و از زاویه دید تحلیل علمی گونه های کلان اثر بخشی را به صورت نوع آرمانی شناسایی می کنیم. سپس این اثر بخشی را در بعد تئوریک در دو وجه رادیکال مدرن امنیت و رادیکال مدرن آزادی، به دو وجه اعتراض در سطح جامعه مدنی و حکومت مندی در سطح قدرت بررسی کرد و این تئوری را در مورد ایران دهه 80 مورد بررسی قرار می دهیم. ایران صفحه نوین شکل گیری امر سیاسی در عصر اطلاعات در شکل رادیکال است که گونه ای بی سابقه از تجربه و ادبیات سیاسی را در حال تجربه کردن می باشد و این مقاله مقدمه ای کوتاه برای سطح علمی و تئوریک این بررسی به صورت غرق نشدن در موضوع می باشد که علت تکنولوژیهای نوین است و نمود آن در امر سیاسی و نقطه مورد بحث انتخابات ریاست جمهوری دهم می باشد.

کلمات کلیدی

, تکنولوژی های نوین اطلاعاتی, امر سیاست, مدرنیته امنیتی حکومت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037311,
author = {اسلامی شعبجره, روح اله},
title = {تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر امر سیاسی در ایران دهه هشتاد (مطالعه موردی انتخابات دهم ریاست جمهوری)},
journal = {پژوهش های خاورمیانه-پژوهش سیاست},
year = {2012},
volume = {1},
number = {2},
month = {August},
issn = {****-0077},
pages = {163--186},
numpages = {23},
keywords = {تکنولوژی های نوین اطلاعاتی، امر سیاست، مدرنیته امنیتی حکومت مندی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر امر سیاسی در ایران دهه هشتاد (مطالعه موردی انتخابات دهم ریاست جمهوری)
%A اسلامی شعبجره, روح اله
%J پژوهش های خاورمیانه-پژوهش سیاست
%@ ****-0077
%D 2012

[Download]