آفاق امنیت, دوره (4), شماره (13), سال (2012-2) , صفحات (47-70)

عنوان : ( راهبرد های امنیتی غرب در برخورد با بیداری جهان اسلام )

نویسندگان: روح اله اسلامی شعبجره ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اسلام توانسته است، جغرافیای یکدستی به لحاظ فرهنگ، تاریخ و اهمیت سرزمینی در خاورمیانه ایجاد کند. در دوره معاصر چهار موج بیداری اصلاحی، انتقادی، رادیکال و مدنی به صورت جمعی و خودآگاهی تحولات سیاسی از قبیل مشروطه، انقلاب، دیکتاتوری مدرن و جنبش های دموکراسی خواه را در این منطقه شکل داده اند. پژوهشگران و کنش گران غربی با استفاده از یافته های نظری و تجربی برای حفظ منافع خود از قبیل ایجاد امنیت در خاوریانه، حفظ اقتصاد سیاسی انرژی دنیا و حفاظت از دیکتاتوری های مدرن و پسامدرن سعی کرده اند، برنامه های بسیار دقیق و استراتژیکی را دنبال کنند. این مقاله به دنبال یافتن این پرسش است که چه شرایطی در کشورهای اسلامی وجود دارد، که امکان پیاده کردن استراتژی را می دهد. از سوی دیگر استراتژی های امنیتی غرب به صورت کلی چه بوده است و چه راهکارهایی را برای رسیدن به اهداف سیاسی خود تا کنون انتخاب کرده اند؟

کلمات کلیدی

, بیداری جهان اسلام, برخورد غرب, پتانسیل های نفوذ در امواج بیداری, بازنمایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037318,
author = {اسلامی شعبجره, روح اله},
title = {راهبرد های امنیتی غرب در برخورد با بیداری جهان اسلام},
journal = {آفاق امنیت},
year = {2012},
volume = {4},
number = {13},
month = {February},
issn = {****-0060},
pages = {47--70},
numpages = {23},
keywords = {بیداری جهان اسلام، برخورد غرب، پتانسیل های نفوذ در امواج بیداری، بازنمایی اسلام},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T راهبرد های امنیتی غرب در برخورد با بیداری جهان اسلام
%A اسلامی شعبجره, روح اله
%J آفاق امنیت
%@ ****-0060
%D 2012

[Download]