بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2013-05-14

عنوان : ( تعیین ترتیب بهینه راه اندازی واحدها در پروسه بازیابی سیستم قدرت با در نظر گرفتن بارگذاریهای اجباری و اختیاری )

نویسندگان: هانی رؤف شیبانی , محمدحسین جاویدی دشت بیاض ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده - پروسه بازیابی سیستم قدرت، از مراحل مختلفی شامل استارت واحدهای شبکه، بارگذاری بر روی سیستم و برقدار کردن خطوط انتقال سیستم قدرت تشکیل شده است. در الگوریتم پیشنهادی این مقاله، پروسه استارت واحدهای شبکه به همراه بارگذاری اجباری و اختیاری بر روی سیستم قدرت با هدف ماکزیمم نمودن سطح انرژی قابل تولید شبکه و همچنین ماکزیمم نمودن ارزش بارهای تأمین شده در هر بازه زمانی از پروسه بازیابی تعیین میگردد. قیود در نظر گرفته شده در این پروسه، شامل قیود دینامیکی و استاتیکی سیستم انتقال و همچنین قیود فنی واحدها مانند منحنی توانایی تولید، توان راهاندازی و کمترین و بیشترین فاصله زمانی بحرانی واحدها، میباشد. در نهایت، کارایی الگوریتم پیشنهادی با شبیه سازی بر روی شبکه 14 باسه IEEE مورد ارزیابی قرار میگیرد.

کلمات کلیدی

, کلید واژه - بازیابی سیستم قدرت, ارزش بار از دست رفته, بهینهسازی زمان بازیابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037323,
author = {رؤف شیبانی, هانی and جاویدی دشت بیاض, محمدحسین},
title = {تعیین ترتیب بهینه راه اندازی واحدها در پروسه بازیابی سیستم قدرت با در نظر گرفتن بارگذاریهای اجباری و اختیاری},
booktitle = {بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کلید واژه - بازیابی سیستم قدرت، ارزش بار از دست رفته، بهینهسازی زمان بازیابی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین ترتیب بهینه راه اندازی واحدها در پروسه بازیابی سیستم قدرت با در نظر گرفتن بارگذاریهای اجباری و اختیاری
%A رؤف شیبانی, هانی
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%J بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2013

[Download]