زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی, دوره (7), شماره (2), سال (2013-12) , صفحات (1743-1762)

عنوان : ( بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ های مارنی سازند قرمز بالایی در محل ساخت گاه سد صفا )

نویسندگان: ایمان آقاملائی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سنگ‌های مارنی از جمله سنگ‌های ضعیف می‌باشند که به دلیل قابلیت تورم و شکفتگی زیاد، مقاومت و دوام پذیری کم در اجرای سازه‌های مهندسی مشکلاتی را سبب می‌شوند. ایجاد این مشکلات به دلیل عدم شناخت کافی از ویژگی‌های زمین شناسی مهندسی این نوع سنگ‌هاست. از این رو در این پژوهش به منظور تعیین پارامترهای فیزیکی و مکانیکی سنگ‌های مارنی ساختگاه سد صفا، بر روی نمونه‌های حاصل از حفاری گمانه‌ها، آزمایش‌های حدود اتربرگ، وزن مخصوص، تخلخل و درصد رطوبت، آزمایش مقاومت فشاری تک محوری (UCS) ، آزمایش برش مستقیم، آزمایش تورم، آزمایش مقاومت فشاری محصور (سه محوری) و همین‌طور آزمایش‌های پراش اشعه ایکس (XRD) و فلور سانس اشعه ایکس(XRF) صورت گرفته است. نتایج حاصل از آزمایشات نشان می‌دهد که نوع و مقدار کانی‌های موجود در مارن به ویژه کانی‌های رسی و در صد کربنات کلیسیم موجود در آن از عوامل موثر و تأثیر گذار بر ویژگی‌های زمین شناسی مهندسی این نوع از سنگ‌هاست.

کلمات کلیدی

, سد صفا, خصوصیات زمین شناسی مهندسی, کانی های رسی, مارن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037330,
author = {آقاملائی, ایمان and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد},
title = {بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ های مارنی سازند قرمز بالایی در محل ساخت گاه سد صفا},
journal = {زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی},
year = {2013},
volume = {7},
number = {2},
month = {December},
issn = {2228-6837},
pages = {1743--1762},
numpages = {19},
keywords = {سد صفا، خصوصیات زمین شناسی مهندسی، کانی های رسی، مارن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ های مارنی سازند قرمز بالایی در محل ساخت گاه سد صفا
%A آقاملائی, ایمان
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%J زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی
%@ 2228-6837
%D 2013

[Download]