علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2013-10) , صفحات (37-44)

عنوان : ( بررسی تاثیر تیامین (Vit B1) بر برخی از آنزیم های سرم خون ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) در معرض سرب )

نویسندگان: داور شاهسونی , مهرداد مهری , اتنا جامی الاحمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسمومیت با سرب در همه جانداران و از جمله در آبزیان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، در این تحقیق به بررسی نقش تیامین به عنوان یک عامل شلاته کننده بر اثرات سمی سرب و همچنین تاثیر آن روی فعالیت آنزیم های سرم خون ماهی کپور پرداخته شد.برای این منظور، از چهار گروه 25 تایی ماهی کپور (5 ±60گرمی) با یک تیمار و یک تکرار استفاده گردید.گروه اول به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. سایر گروه هابه مدت 15 روز و به میزانmg\\Lit7استات سرب دریافت نمودند. گروه های سوم و چهارم علاوه بر دریافت استات سرب ، همزمان به ترتیب به میزان 40 و 80 میلی گرم در لیتر تیامین دریافت کردند. فعالیت آنزیم های سرم شامل GGT، ALT ، AST ،LDHو ALP اندازه گیری گردید. آنزیم ALT بین گروه 4و2 اختلاف معنی داری رانشان دادp<0.002)). آنزیم GGTبین گروه 2و3 (P=0.023) و همچنین بین گروه 2و4 اختلاف معنی دار (P=0.018)را نشان داد. آنزیم LDH بین گروه 1و2 (P=0.001)، گروه 2و3(P=0.001) و گروه 2و4(P=0.001) اختلاف معنی داری را نشان داد. میزان آنزیم های ALP وAST اختلاف معنی داری را بین گروه های مختلف نشان نداد (p>0.05). نتایج پژوهش حاضر حاکی از تأثیر تیامین بر بهبود پارامترهای بیوشیمیایی خون در ماهیانی که در معرض سرب قرار داشتند، می باشد.

کلمات کلیدی

, کپور معمولی, خون, آنزیم, سرم, سرب,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037331,
author = {شاهسونی, داور and مهری, مهرداد and جامی الاحمدی, اتنا},
title = {بررسی تاثیر تیامین (Vit B1) بر برخی از آنزیم های سرم خون ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) در معرض سرب},
journal = {علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران},
year = {2013},
volume = {6},
number = {2},
month = {October},
issn = {2423-3633},
pages = {37--44},
numpages = {7},
keywords = {کپور معمولی، خون، آنزیم، سرم، سرب، تیامین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر تیامین (Vit B1) بر برخی از آنزیم های سرم خون ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) در معرض سرب
%A شاهسونی, داور
%A مهری, مهرداد
%A جامی الاحمدی, اتنا
%J علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
%@ 2423-3633
%D 2013

[Download]