اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران , 2013-10-31

عنوان : ( بزرسی آثار سیست محیطی انزصی های تجدیدپذیز و هسته ای )

نویسندگان: شهاب متین , مهدی بهنامه , ابراهیم یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اؾسفازٜ تیف اظ حس اظ ا ٛ٘اع ؾٛذر ٞای فؿی یّ ٛٔخة ا س٘کاض اٌظٞای رٌّا ٝ٘ ای ٚ زرطیة حٔی ظیؿر ٚ آ ِٛز یٌ ٞای ا٘قیی اظ آ یٔ قٛز. طٌ أیف خٟا ی٘ ظ یٔ ٚ حٔسٚزیر ٙٔاتغ زدسیس ا٘خصیط، وکٛضٞای ز ی٘ا ضا تط آ زاقر زا تٝ ا ط٘غی ٞای خای عٍی تیا س٘یکٙس. ا ط٘غی زدسیسخصیط اظ ٙٔاتغ ثَیؼی أ ٙ٘س ٛ٘ض ذٛضقیس، تاز ٚ طٌ أی زضٚ ی٘ ظ یٔ تٝ زؾر یٔ آیٙس وٝ تٝ َٛض ؼٔ ٕٛ دٔسزاً تاظیافیر یٔ قٛز. ٟٔ سٕطی ظ ذ طُی وٝ زضتاضٜ ی زأثیط نس أذ ا ؿ٘ا تط حٔی تٝ نسا زضآ سٜٔ، آ ِٛز یٌ ٞٛا، ظ یٔ ،ٗ ضٚزذا ٝ٘ ٞای زضیاٞا تا ٛٔاز ذ طُ ا٘ن ٚ طٔی آضٚ اؾر. ای آ ِٛز یٌ زض تؿیاضی اظ ٛٔاضز غیطلات خثطا اؾر. ؾ ؿّ ّٝ ظیا ٞایی وٝ تٝ ای ٚؾی ّٝ تیٝ ٚخیٛز یٔ آیس ٝ٘ زٟٙا زض ز ی٘ا، ت ىّٝ زض تس ٛٔخٛزاذ ظ سٜ٘ ی٘ع تٝ نٛضزی غیطلات تاظ کٌر ازا ٝٔ یٔ یاتس. زض تی ایی آ یِٛز یٌ ٞیای ، یٔٛاز قی إیی ٚ ضازیٛاوسیٛ م٘ف ٟٔ یٕ ضا زض زغییط أٞیر ظیؿر حٔی یُ خٟا ایفا یٔ وٙٙس. تٝ ٞ یٕ ز یِ وکٛضٞای ز ی٘ا دٔثیٛض تی ٝ اؾسفازٜ اظ ا ط٘غی ٞای ٛ٘ ٚ خان )فسٛٚ سِی ٞا، ا ط٘غی ذٛضقیسی، ا ط٘غی یٌاٞی، ا ط٘غی ٞؿسٝ ای، ا ط٘غی تازی، ا ط٘غی ظ یٔ طٌ یٔایی ویٝ زحر ػٙٛا ا ط٘غی ٞای خای عٍی اظ آ ٟ٘ا یاز یٔ قٛز، یٔ تاقس. س٘ایح أُ ؼِاذ ک٘ا یٔ زٞس وٝ ا ط٘غی ٞای خان و سٕطی اثطاذ رٔطب ظؾر حٔی یُ زاضز. زض ای مٔا ِٝ ؾؼی یٔ قٛز تٝ ؼٔطفی ا ط٘غی ٞا زدسیسخصیط ٚ ٞؿسٝ ای خطزاذسٝ ٚ عٔایای آ ٖٞا ضا زض آیٙسٜ حٔی ظیؿسی خٟا تیا یٔ وٙی

کلمات کلیدی

, انزصی های تجدید پذیز, انزصی هسته ای, آثار سیست محیطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037332,
author = {متین, شهاب and بهنامه, مهدی and یزدی, ابراهیم},
title = {بزرسی آثار سیست محیطی انزصی های تجدیدپذیز و هسته ای},
booktitle = {اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {همدان, ايران},
keywords = {انزصی های تجدید پذیز، انزصی هسته ای، آثار سیست محیطی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بزرسی آثار سیست محیطی انزصی های تجدیدپذیز و هسته ای
%A متین, شهاب
%A بهنامه, مهدی
%A یزدی, ابراهیم
%J اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]