دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2013-10-29

عنوان : ( مدلسازی جریان سیلابی در کانالهای منشوری مستطیلی همراه با جریان تحت فشار جانبی )

نویسندگان: ابراهیم علامتیان , محمدرضا جعفرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله افزایش عمق جریان فوق بحرانی در کانال مستطیلی منشوری ناشی از ورود جریان جانبی تحت فشار بررسی میشود.برای این کار از روش حجم محدود Roe بر شبکه بی سازمان مثلثی شکل استفاده میگردد. اثر اصطکاک بستر با استفاده از رابطه مانینگ و جملات آشفتگی با اعمال مدل تلاطمی k-e و کاربرد مدل نیمه ضمنی محاسبه میشود. از نتایج آزمایشگاهی موجود برای صحت سنجی مدل عددی استفاده میگردد. با آزمونهای عددی اثر تغییرات عدد فرود جریان اصلی و زاویه ورود و عدد رینولدز جریان جانبی بررسی میشود. نتایج نشان میدهند با افزایش عدد فرود جریان در کانال اصلی تا حدود 4.7 ، از ارتفاع امواج ایجاد شده کاسته میشود و پس از آن با افزایش عدد فرود ارتفاع امواج به شدت افزایش مییابد. بررسی تاثیر عدد رینولدز و زاویه ورود جریان جانبی بر ارتفاع امواج نشان میدهد با افزایش آنها ارتفاع امواج زیاد میگردد ولی با کاهش زاویه ورود جریان جانبی اثر تغییرات عدد رینولدز جریان مستغرق ناچیز خواهد بود

کلمات کلیدی

, روش حجم محدود, معادلات آبهای کم عمق, مدل k-e , جریان جانبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037335,
author = {ابراهیم علامتیان and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {مدلسازی جریان سیلابی در کانالهای منشوری مستطیلی همراه با جریان تحت فشار جانبی},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران},
year = {2013},
location = {کرج, ايران},
keywords = {روش حجم محدود، معادلات آبهای کم عمق، مدل k-e ، جریان جانبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی جریان سیلابی در کانالهای منشوری مستطیلی همراه با جریان تحت فشار جانبی
%A ابراهیم علامتیان
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
%D 2013

[Download]