اقتصاد پولی، مالی, دوره (19), شماره (5), سال (2013-9) , صفحات (115-134)

عنوان : ( بررسی تأثیر منابع تأمین مالی و میزان تمرکز سهام‌داران بر واکنش بازار بورس تهران به سود های گزارش شده شرکت ها )

نویسندگان: مصطفی کریم زاده , محمد نوروزی , مسعود نادم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش به بررسی تأثیر منبع تأمین مالی شرکت و میزان تمرکز سهام‌داران آن بر واکنش بازار به سودهای گزارش شده توسط شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در بررسی تأثیرگذاری منبع تأمین مالی هدف پژوهش یافتن پاسخ برای این سوال اساسی است که آیا میزان اتکای شرکت ها به تأمین مالی از طریق بدهی بر واکنش بازار نسبت به سودهای گزارش شده توسط آن ها تأثیرگذار است؟ همچنین منظور از بررسی تأثیرگذاری تمرکز سهامداران، بررسی نقش و تأثیر مالکین نهادی بر واکنش بازار نسبت به سودهای گزارش شده توسط شرکت است. جهت انجام این پژوهش، نمونه‌ای مشتمل بر 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 10 ساله (1389-1380) انتخاب و بررسی گردید. در پژوهش حاضر، جهت بررسی تأثیرگذاری روش تأمین مالی و تمرکز مالکیت شرکت بر واکنش بازار به سودهای گزارش شده، از روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که منبع تأمین مالی بر واکنش بازار به سودهای گزارش شده تأثیری معنی دار دارد به طوری که با افزایش میزان اتکای شرکت به تأمین مالی از طریق بدهی واکنش بازار به سودهای گزارش شده کاهش می یابد. همچنین نتایج نشان داد که میزان تمرکز سهام‌داران بر واکنش بازار نسبت به سودهای گزارش شده تأثیری معنی دار دارد به طوری که با افزایش تمرکز سهام‌داران واکنش بازار به سودهای گزارش شده شرکت ها افزایش می یابد.

کلمات کلیدی

, سود گزارش شده, روش تأمین مالی, تمرکز مالکیت, مالکین نهادی, تأمین مالی از طریق بدهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037338,
author = {کریم زاده, مصطفی and محمد نوروزی and مسعود نادم},
title = {بررسی تأثیر منابع تأمین مالی و میزان تمرکز سهام‌داران بر واکنش بازار بورس تهران به سود های گزارش شده شرکت ها},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2013},
volume = {19},
number = {5},
month = {September},
issn = {2251-8452},
pages = {115--134},
numpages = {19},
keywords = {سود گزارش شده، روش تأمین مالی، تمرکز مالکیت، مالکین نهادی، تأمین مالی از طریق بدهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر منابع تأمین مالی و میزان تمرکز سهام‌داران بر واکنش بازار بورس تهران به سود های گزارش شده شرکت ها
%A کریم زاده, مصطفی
%A محمد نوروزی
%A مسعود نادم
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2013

[Download]