راهکارهای توسعه منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو , 2013-06-23

عنوان : ( نقش سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری )

نویسندگان: مصطفی کریم زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقالهی حاضر نقش سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیرنقتی با استفاده از الگوی خود بازگشت برداری 6819 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. یافتههای تحقیق حاکی از آن است - دادههای سالیانه برای دورهی زمانی 6891 که سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیرنفتی در بلندمدت و کوتاهمدت تأثیر مثبت دارد بهطوری که کشش بلندمدت صادرات 1 میباشد. علاوه بر این، رابطه بین نرخ ارز حقیقی و صادرات غیرنفتی معکوس و شاخص جذب / غیرنفتی به سرمایهگذاری خارجی 91 داخلی رابطهای مستقیم با صادرات غیرنفتی دارد. اثر شوکهای نرخ ارز حقیقی بر صادرات غیرنفتی ایران ناچیز میباشد و پس از چند دوره از بین خواهد رفت. همچنین شوکهای جذب داخلی در کوتاهمدت اثر منفی بر صادرات غیرنفتی خواهد داشت اما این اثر در بلند مدت کاهش یافته و اثر شوک از بین خواهد رفت. نتایج برآورد مدل پویا نیز وجود رابطهی بلندمدت بین متغیرهای توضیحی و صادرات غیرنفتی را تأیید میکند. در نهایت با توجه به یافتههای بهدست آمده میتوان گفت برای افزایش صادرات غیرنفتی باید نرخ ارز حقیقی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی افزایش یابد و شاخص جذب داخلی کاهش یابد. البته این موضوع در بلند مدت صادق بوده و در کوتاهمدت حتی افزایش نرخ ارز حقیقی به بهبود صادرات غیرنفتی کمک خواهد کرد.

کلمات کلیدی

, سرمایهگذاری مستقیم خارجی, صادرات غیرنفتی, اقتصاد ایران, الگوی خودبازگشت برداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037341,
author = {کریم زاده, مصطفی},
title = {نقش سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری},
booktitle = {راهکارهای توسعه منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو},
year = {2013},
location = {ماکو, ايران},
keywords = {سرمایهگذاری مستقیم خارجی، صادرات غیرنفتی، اقتصاد ایران، الگوی خودبازگشت برداری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری
%A کریم زاده, مصطفی
%J راهکارهای توسعه منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو
%D 2013

[Download]