پژوهش های کاربردی روانشناختی, دوره (3), شماره (4), سال (2013-3) , صفحات (59-74)

عنوان : ( آزمون ساختارعاملی یادگیری خود راهبری در دانشجویان و ارتباط آن با انگیزش تحصیلی )

نویسندگان: حسین کارشکی , هوشنگ گراوند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییر و تحولات سریع در عرصه علم و دانش، نیاز مبرم نظام های آموزش عالی را به فراگیران خودراهبر و مستقل ضروری می سازد. لذا شناسایی زمینه ها و بررسی فرایندهای روان شناختی حاکم بر این وضعیت و ارزشیابی خودراهبری و پیامدهای آن حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر رواسازی مقیاس آمادگی یادگیری خودراهبر و بررسی ارتباط آن با انگیزش تحصیلی می باشد. نمونه ای به حجم 200 نفر (56 درصد مرد و 44 درصد زن) انتخاب شد. ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه های آمادگی برای یادگیری خودراهبر و انگیزش تحصیلی بودند. نتایج نشان داد که در دانشجویان ایرانی از سوالات پرسشنامه خودراهبری 3 عامل خودمدیریتی، رغبت برای یادگیری، و خود کنترلی قابل استخراج است که 16/27 درصد کل واریانس را تبیین ‌می کرد و آلفای کرانباخ برای کل پرسشنامه و عاملهای مذکور به ترتیب 87/0، 83/0، 82/0، 66/0 به دست آمد. یادگیری خودراهبر و مولفه-های آن با انگیزش تحصیلی همبستگی مثبت معناداری داشتند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که 16 درصد واریانس انگیزش تحصیلی از طریق خودراهبری و عاملهای آن قابل تبیین است. نتایج آزمون t نشان داد که بین خودراهبری و انگیزش تحصیلی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد بین عاملهای خودراهبری، در خودمدیریتی و رغبت به یادگیری، و در عاملهای انگیزش تحصیلی، در انگیزش درونی برای تجربه تحریک و تنظیم درون فکنی شده، بین دختران و پسران تفاوت معناداری وجود دارد. مقیاس آمادگی یادگیری خودراهبر از روایی و پایایی لازم برای دانشجویان ایرانی برخوردار است و نمرات آن می توانند انگیزش تحصیلی را پیش بینی کنند.

کلمات کلیدی

, هنجاریابی, یادگیری خودراهبر, انگیزش تحصیلی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037345,
author = {کارشکی, حسین and گراوند, هوشنگ},
title = {آزمون ساختارعاملی یادگیری خود راهبری در دانشجویان و ارتباط آن با انگیزش تحصیلی},
journal = {پژوهش های کاربردی روانشناختی},
year = {2013},
volume = {3},
number = {4},
month = {March},
issn = {2251-8126},
pages = {59--74},
numpages = {15},
keywords = {هنجاریابی، یادگیری خودراهبر، انگیزش تحصیلی، دانشگاه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آزمون ساختارعاملی یادگیری خود راهبری در دانشجویان و ارتباط آن با انگیزش تحصیلی
%A کارشکی, حسین
%A گراوند, هوشنگ
%J پژوهش های کاربردی روانشناختی
%@ 2251-8126
%D 2013

[Download]