اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم زیستی , 2013-04-25

عنوان : ( اثر فاکتورهای مختلف بر رنگبری از رنگ آزو Remazol Black 5 توسط سودوموناس پوتیدا )

نویسندگان: فاطمه عالمی , منصور مشرقی , احمد علی پوربابایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه باکتریهای جنس سودوموناس به دلیل تحمل شرایط سخت محیطی و نیاز غذایی سادهای که دارند، در حذف آلایندههای زیست محیطی از جمله تجزیه مواد سمی و رنگهای آزوی موجود در پساب کارخانجات نساجی مورد استفاده قرار میگیرند. بنابراین بهینهسازی شرایط رشد این باکتری، گامی ضروری در جهت استفاده و بهرهبرداری از آنها در زمینههای تحقیقاتی و صنعتی خواهد بود. مورد بررسی قرار گرفت و شرایط مختلف محیطی از Remazol Black سویهی سودوموناس پوتیدا از نظر قابلیت رنگبری رنگ 5 هوادهی و غلظت رنگ سنجش شد. نتایج نشان میدهد که سودوموناس پوتیدا در شرایط استاتیک و در مدت ،pH ، جمله تغییرات دمازمان 30 ساعت قادر به تجزیه 100 % از رنگ میباشد و در دمای100 بیشترین ppm 7/5 و غلظت رنگ تا pH ، 32 درجه سانتیگرادتوان رنگبری را داراست. نظر به این که سودوموناس پوتیدا عمل رنگبری را در مدت زمان کوتاهی انجام میدهد و از نظر منبع انرژی و کربن کموارگانوتروف است، استفاده از این باکتری میتواند کمک موثری در تصفیه و استفاده مجدد از پسابهای کارخانجات نساجی باشد

کلمات کلیدی

, سودوموناس پوتیدا, رنگبری, رنگهای آزو, نساجی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037352,
author = {عالمی, فاطمه and مشرقی, منصور and احمد علی پوربابایی},
title = {اثر فاکتورهای مختلف بر رنگبری از رنگ آزو Remazol Black 5 توسط سودوموناس پوتیدا},
booktitle = {اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم زیستی},
year = {2013},
location = {ورامین, ايران},
keywords = {سودوموناس پوتیدا، رنگبری، رنگهای آزو، نساجی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر فاکتورهای مختلف بر رنگبری از رنگ آزو Remazol Black 5 توسط سودوموناس پوتیدا
%A عالمی, فاطمه
%A مشرقی, منصور
%A احمد علی پوربابایی
%J اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم زیستی
%D 2013

[Download]