اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم زیستی , 2013-04-25

عنوان : ( بررسی پتانسیل رنگبری، رنگ آزوی Disperse red60 توسط سودوموناس پوتیدا از پساب کارخانجات نساجی )

نویسندگان: فاطمه عالمی , منصور مشرقی , احمد علی پوربابایی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رنگهای مصنوعی از جمله مواد آلوده کننده طبیعت به شمار میآید که همراه با پساب کارخانجات صنعتی وارد محیط شده و نهایتا باعث آلودگی اکوسیستمهای طبیعی از جمله خاک، آبهای سطحی و زیرزمینی و موجودات زنده میشود( 9). رنگهای سنتتیک در 10 ). صنعت نساجی مصرف کننده دوسوم از این مقدار ، صنایع نساجی، کاغذ، مواد غذایی، مواد آرایشی و بهداشتی استفاده میشوند( 4 30 گروه تقسیم میشوند که مهمترین آنها آزو، آنتراکویینن، - رنگ است. بر اساس ساختار شیمیایی یا کروموفور، رنگها به 20 فتالوسیانین و تریآریلن اتان هستند( 1). از بین رنگهای موجود، تولید رنگهای آزو بیشترین سهم ( 70 %) را دارند( 6). رنگهای آزو بوده که حتی در غلظتهای خیلی کم هم باعث ایجاد رنگ زیاد در آب میشوند( 7). در حال حاضر N=N دارای باندهای دوگانه سیستمهای تصفیه متداولی برای حذف رنگها در دسترس است که به طور اولیه وابسته به اصول فیزیکی و شیمیایی میباشد. روش- های شیمیایی و فیزیکوشیمیایی تصفیهی پساب عموماً هزینه بر، دارای کارایی کم و محدود هستند و مقدار زیادی مواد دفعی ایجاد میکنند که از بین بردن این مواد، خود مشکل جدیدی میباشد( 9). رنگزدایی میکروبی علاوه بر این که از نظر اقتصادی بسیار به صرفهمیباشد، از لحاظ کمک به سلامت محیط زیست نیز بسیار با ارزش است( 8). تجزیه رنگها توسط باکتریهای مختلف از جمله پروتئوس.( میرابیلیس، سویههای سودوموناس، آکتینو باسیلوس سوکسینوجنس، سودوموناس لوتئولا و مایکوباکتریوم اویوم گزارش شده است( 95). در این ، در این میان باکتریهای جنس سودوموناس از اهمیت ویژهای برخوردار هستند، زیرا توانایی تجزیه کنندگی بالایی دارند تحقیق، پتانسیل رنگبری رنگ آزو توسط سودوموناس پوتیدا و اثر فاکتورهای مختلف بر رنگبری بررسی شد.

کلمات کلیدی

, سودوموناس پوتیدا, رنگبری, رنگهای آزو, نساجی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037353,
author = {عالمی, فاطمه and مشرقی, منصور and احمد علی پوربابایی},
title = {بررسی پتانسیل رنگبری، رنگ آزوی Disperse red60 توسط سودوموناس پوتیدا از پساب کارخانجات نساجی},
booktitle = {اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم زیستی},
year = {2013},
location = {ورامین, ايران},
keywords = {سودوموناس پوتیدا، رنگبری، رنگهای آزو، نساجی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پتانسیل رنگبری، رنگ آزوی Disperse red60 توسط سودوموناس پوتیدا از پساب کارخانجات نساجی
%A عالمی, فاطمه
%A مشرقی, منصور
%A احمد علی پوربابایی
%J اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم زیستی
%D 2013

[Download]