دانشگاه علوم پزشکی ایلام, دوره (21), شماره (5), سال (2013-10) , صفحات (89-99)

عنوان : ( ارزیابی باکتری های تجزیه کننده نفت و توانایی آن ها در رفع آلودگی های زیست محیطی وابسته )

نویسندگان: سعید حیدری کشل , ایمان رهنما فلاورجانی , علی رضا چکشیان خراسانی , منصور مشرقی , مریم ابراهیمی , سهیلا یغمایی , احمد اعتدالی , حشمت الله نورمرادی , سمیه سلیمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: تجزیه زیستی نفت کوره سنگین (مازوت) به وسیله میکروارگانیسم های مستعد بومی یکی از زمینه های جدید از فناوری زیستی در صنایع نفت است . سازگاری با محیط و کم هزینه بودن این روش روز به روز آن را گسترش داده است. جداسازی و شناسایی باکتری های نفت خوار می تواند برای تجزیه کردن نفت کوره سنگین نیز موثر باشد. مواد و روش ها : نمونه برداری از منابع خاکی و آبی آلوده به ترکیبات نفتی انجام شد . نمونه ها بر روی محیط های کشت اختصاصی رشد داده شد تا میکروارگانیسم های مستعد جداسازی شوند . پس از جداسازی، توانایی تجزیه کنندگی آن ها برروی مازوت بررسی شد . بهترین میکروارگانیسم انتخاب و شناسایی شد . سپس تجزیه مازوت، در بسترهایی با مازوت تثبیت شده و شناور، توسط آن سویه بررسی گردید. برای تجزیه زیستی مازوت از (BBRC10061)Enterobacter cloacae یافته های پژوهش: سویه جدید خاک های آل وده به ترکیبات نفتی شهر مشهد جداسازی و شناسایی شد. در شرایط هوازی 13 درصد از مازوت ( 1 درصد تجزیه گردید. بررسی تثبیت و شناور سازی BBRC حجمی) موجود در محیط معدنی، در مدت 10 روز، توسط 10061 مازوت و به کارگیری مخلوط میکروبی نشان داد که شناور سازی مازوت و جلوگیر ی از چسبیدن آن به محیط زیست واکنشگاه سبب افزایش بازده فرایند می شود، و مخلوط میکروبی نیز قادر به افزایش تجزیه مازوت به صورت محسوس نیست. می تواند به BBRC بحث و نتیجه گیری : نتایج حاصل در این مطالعه نشان داده است که سویه 10061 عنوان تجزیه کننده مناسب هیدروکربن های سنگین و ترکیبات نفتی مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, جداسازی, مازوت, تجزیه زیستی, هیدروکربن های نفتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037367,
author = {سعید حیدری کشل and ایمان رهنما فلاورجانی and علی رضا چکشیان خراسانی and مشرقی, منصور and مریم ابراهیمی and سهیلا یغمایی and احمد اعتدالی and حشمت الله نورمرادی and سمیه سلیمانی},
title = {ارزیابی باکتری های تجزیه کننده نفت و توانایی آن ها در رفع آلودگی های زیست محیطی وابسته},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی ایلام},
year = {2013},
volume = {21},
number = {5},
month = {October},
issn = {1563-4728},
pages = {89--99},
numpages = {10},
keywords = {جداسازی، مازوت، تجزیه زیستی، هیدروکربن های نفتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی باکتری های تجزیه کننده نفت و توانایی آن ها در رفع آلودگی های زیست محیطی وابسته
%A سعید حیدری کشل
%A ایمان رهنما فلاورجانی
%A علی رضا چکشیان خراسانی
%A مشرقی, منصور
%A مریم ابراهیمی
%A سهیلا یغمایی
%A احمد اعتدالی
%A حشمت الله نورمرادی
%A سمیه سلیمانی
%J دانشگاه علوم پزشکی ایلام
%@ 1563-4728
%D 2013

[Download]