بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2013-05-14

عنوان : ( بررسی تداخل مبدلهای خط انتقال VSC-HVDC با مدهای پیچشی مجموعه توربین ژنراتور بادی سرعت متغیر مبتنی بر ژنراتور القایی )

نویسندگان: علی ضیائی , رضا قاضی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نیاز روزافزون به انرژی الکتریکی، محدود بودن منابع سوخت فسیلی و افزایش آلودگیهای زیست محیطی، استفاده از منابع انرژی پاک همچون انرژی باد را در صنعت برق به امری ضروری تبدیل کرده است. توربینهای بادی سرعت متغیر بهدلیل کیفیت توان بهتر درحال جایگزینی بهدلیل توانایی تزریق و کنترل توان راکتیو، موارد استفاده بیشتری را DFIG به جای توربی نهای بادی سرعت ثابت هستند و از طرفی ژنراتورهای به خود اختصاص داده اند. از طرف دیگر، افزایش ظرفیت مزارع بادی موجب شده است که شبکه انتقال جریان مستقیم ولتاژ بالا مبتنی بر یکی از گزینههای ارجح جهت انتقال توان این منابع به مسافتهای دوردست باشد. وجود کنترل کنندههای VSC-HVDC مبد ل های منبع ولتاژ زمینه ایجاد تداخل این کنترل کنندهها را با سایر مدهای سیستم ،VSC-HVDC ولتاژ، توان اکتیو و راکتیو جهت کنترل ولتاژ و توان انتقالی خطوط همچون مدهای پیچشی توربین-ژنراتور، مدهای کنترل کنندههای سیستم قدرت و... فراهم میکند با توجه به این پدیده مهم، در این مقاله مساله با سایر اجزای توربین-ژنراتور بادی، مخصوصا مدهای پیچشی، بررسی شده VSC-HVDC تداخل کنترل کنند ههای ولتاژ، توان اکتیو و راکتیو خطوط است. به منظور مطالعه و تحلیل پدیده تداخل از روش تحلیل مدال مبتنی بر خطیسازی معادلات سیستم قدرت حول نقطه تعادل پایدار استفاده شده است.

کلمات کلیدی

, سیستم انتقال, VSC-HVDC - تحلیل مدال, تداخل پیچشی, ژنراتور القایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037373,
author = {ضیائی, علی and قاضی, رضا},
title = {بررسی تداخل مبدلهای خط انتقال VSC-HVDC با مدهای پیچشی مجموعه توربین ژنراتور بادی سرعت متغیر مبتنی بر ژنراتور القایی},
booktitle = {بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سیستم انتقال،VSC-HVDC - تحلیل مدال، تداخل پیچشی، ژنراتور القایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تداخل مبدلهای خط انتقال VSC-HVDC با مدهای پیچشی مجموعه توربین ژنراتور بادی سرعت متغیر مبتنی بر ژنراتور القایی
%A ضیائی, علی
%A قاضی, رضا
%J بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2013

[Download]