بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2013-05-14

عنوان : ( بهبود توانایی گذر از خطای مزارع بادی فراساحلیِ مبتنی بر خطوط انتقالHVDC )

نویسندگان: حسن دهقان کنگ زیتون , رضا قاضی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به DC چکیده – با گسترش فزآینده استفاده از مزارع بادی فراساحلی و نیز افزایش فاصله این نوع مزارع از ساحل، می توان از خطوط انتقال منظور انتقال انرژی آنها به شبکه استفاده نمود. در این مقاله، روش هایی به منظور بهبود عملکرد این نوع سیستم ها در شرایط وقوع خطا در شبکه پیشنهاد شده است. روش های پیشنهادی ضمن برآورده نمودن جدیدترین الزامات مدنظر اپراتورهای سیستم در ارتباط با لزوم کنترل توان خط انتقال را نیز در محدوه مجاز حفظ می کنند. این هدف با کنترل مناسب ولتاژ مزرعه در حین خطا، محقق DC راکتیو شبکه در حین خطا، ولتاژ می گردد. بر این اساس در این مقاله الگوهای مناسبی به منظور کنترل ولتاژ مزرعه بادی در حین خطا ارائه شده است. الگوهای ارائه شده که شامل کاهش ولتاژ مزرعه در لحظه عبور از صفر بردار شار استاتور ژنراتور، کاهش پله ای و نیز کاهش نمایی ولتاژ مزرعه در حین خطا می باشد، خط انتقال در محدوده مجاز، با حذف مولفه های گذرای ایجاد شده در جریان مزرعه )ناشی از کاهش ناگهانی ولتاژ(، از DC ضمن حفظ ولتاژ تحمیل استرس های الکتریکی و مکانیکی به ژنراتور و توربین جلوگیری می کنند.

کلمات کلیدی

, ژنراتورهای القایی تغذیه دوگانهDFIG توانایی گذر از خطاFRT , مزارع بادی فراساحلی, سیستم های انتقالVSC-HVDC
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037375,
author = {دهقان کنگ زیتون, حسن and قاضی, رضا},
title = {بهبود توانایی گذر از خطای مزارع بادی فراساحلیِ مبتنی بر خطوط انتقالHVDC},
booktitle = {بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ژنراتورهای القایی تغذیه دوگانهDFIG توانایی گذر از خطاFRT ، مزارع بادی فراساحلی، سیستم های انتقالVSC-HVDC},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهبود توانایی گذر از خطای مزارع بادی فراساحلیِ مبتنی بر خطوط انتقالHVDC
%A دهقان کنگ زیتون, حسن
%A قاضی, رضا
%J بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2013

[Download]