رهبری و مدیریت آموزشی, دوره (7), شماره (23), سال (2013-6) , صفحات (27-53)

عنوان : ( امکان‌سنجی اجرای مدیریت عملکرد براساس مدل بالدریج در دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1390 )

نویسندگان: محمود خدیوی , عباس عرب , حسینعلی کوهستانی , حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه موضوع اصلی در تمام تجزیه وتحلیل‌های سازمانی، عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازه گیری و مدیریت است و از این رو سازمانی بدون نظام مدیریت عملکرد قابل تصور نمی باشد. هدف این پژوهش شناخت دیدگاه پرسنل دانشگاه اعم از مدیران و کارکنان در مورد اجرای مدیریت عملکرد براساس مدل بالدریج و فهم تفاوت های دیدگاه‌های آنها می باشد در این پژوهش تفاوت دیدگاه دانشکده ها و معاونت ها و همچنین تفاوت دیدگاه مردان و زنان نیز مورد بررسی قرار گرفت. روش این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از حیث روش کمی و از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل دو جامعه مدیران و کارکنان می باشد که در سال 1390 در قسمت های مختلف دانشگاه مشغول به کار می باشند. برای انتخاب نمونه کارکنان از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای و برای انتخاب نمونه مدیران از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و نهایتاً 18 حوزه در دانشگاه مشخص شد و به نسبت کارکنان هر حوزه نمونه نیز به همان نسبت انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها یک پرسشنامه 35 گویه‌ای است که براساس مدل بالدریج ساخته شده و روایی و پایایی آن مجدداً مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور تجزیه تحلیل داده ها از روش های توصیفی و همچنین آزمون t با ارزش ثابت، اندازه گیری مکرر، تحلیل واریانس چندگانه و آزمون های تعقیبی استفاده شد. نتایج نشان داد که به طور کلی دانشگاه فردوسی مشهد نمره مناسبی از مدل بالدریج دریافت نمود، یعنی چیزی حدود 55 درصد نمره کل را به دست آورد، همچنین میان امکان اجرای مولفه های 6 گانه مدیریت عملکرد از دیدگاه مدیران تفاوت معناداری وجود ندارد و این در حالی است که از دیدگاه کارکنان تفاوت معناداری بین مؤلفه‌های مدیریت عملکرد وجود دارد.

کلمات کلیدی

, امکان سنجی, مدیریت عملکرد, الگوی مالکوم بالدریج, دانشگاه فردوسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037378,
author = {خدیوی, محمود and عباس عرب and کوهستانی, حسینعلی and کارشکی, حسین},
title = {امکان‌سنجی اجرای مدیریت عملکرد براساس مدل بالدریج در دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1390},
journal = {رهبری و مدیریت آموزشی},
year = {2013},
volume = {7},
number = {23},
month = {June},
issn = {1735-8493},
pages = {27--53},
numpages = {26},
keywords = {امکان سنجی، مدیریت عملکرد، الگوی مالکوم بالدریج، دانشگاه فردوسی مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T امکان‌سنجی اجرای مدیریت عملکرد براساس مدل بالدریج در دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1390
%A خدیوی, محمود
%A عباس عرب
%A کوهستانی, حسینعلی
%A کارشکی, حسین
%J رهبری و مدیریت آموزشی
%@ 1735-8493
%D 2013

[Download]