بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (5), شماره (3), سال (2013-4) , صفحات (299-307)

عنوان : ( ارزیابی اولیه برخی کنه های اریوفید عامل کنترل بیولوژیکی چند گونه علف هرز مهاجم در شمال شرقی ایران )

نویسندگان: قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , رضا قربانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کنترل بیولوژیکی علف های هرز می تواند به عنوان یک روش مؤثر و امن در مدیریت علف های هرز مدنظر قرار گیرد. بمنظور دست یابی به روش های غیرشیمیایی مبتنی بر بهره گیری از اصول اکولوژیک و امکان‌سنجی کنترل بیولوژیکی تعدادی از گونه های علف هرز مهاجم با استفاده از کنه های اریوفید، مطالعات صحرایی در مناطق مختلف استان های خراسان رضوی و شمالی در بهار سال 1389 انجام شد. بمنظور جمع آوری کنه ها، در مراحل مختلف رشد رویشی و زایشی گونه های هرز، 20 بوته کامل همراه با ریشه از داخل خاک خارج و برای بررسی احتمال آلودگی به آزمایشگاه منتقل شد. نتایج نشان داد که کنه گالزا ازمک (Acarina: Eriophyidae) A. drabae Nalepa, 1890)) به عنوان عامل کنترل بیولوژیکی مناسب برای کنترل این گونه هرز معرفی گردید؛ به طوری که این کنه گالزا با تأثیر منفی بر رشد اندام های هوایی و در نتیجه به دلیل تضعیف کردن این گیاه هرز، در نهایت باعث کاهش تعداد بذر شد. کنه گالزا قندرون (Acarina: Eriophyidae) A. chondrillae (G. Can.))) به عنوان عامل کنترل بیولوژیکی مناسب برای کنترل گیاه هرز قندرون معرفی گردید، بطوریکه این کنه با حمله به جوانه های گل قندرون و تبدیل جوانه های زایشی به گال باعث جلوگیری از تشکیل بذر شد. بدین ترتیب، چنین به نظر می رسد که بتوان از پتانسیل کنه های اریوفید اختصاصی برای کاهش آلودگی و کنترل بیولوژیکی علف های هرز و گونه های مهاجم بهره جست.

کلمات کلیدی

, دشمن طبیعی, علف هرز, کنترل غیرشیمیایی, کنه گالزا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037387,
author = {اسدی, قربانعلی and خرم دل, سرور and قربانی, رضا},
title = {ارزیابی اولیه برخی کنه های اریوفید عامل کنترل بیولوژیکی چند گونه علف هرز مهاجم در شمال شرقی ایران},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2013},
volume = {5},
number = {3},
month = {April},
issn = {2008-7713},
pages = {299--307},
numpages = {8},
keywords = {دشمن طبیعی، علف هرز، کنترل غیرشیمیایی، کنه گالزا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اولیه برخی کنه های اریوفید عامل کنترل بیولوژیکی چند گونه علف هرز مهاجم در شمال شرقی ایران
%A اسدی, قربانعلی
%A خرم دل, سرور
%A قربانی, رضا
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2013

[Download]