پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران), دوره (26), شماره (1), سال (2013-4) , صفحات (136-144)

عنوان : ( بررسی اپیدمیولوژیک فراوانی عناصر کم مقدار (آهن، مس، روی، کروم و کبالت) در ناخن پسران در دوره های قبل و بعد از بلوغ جنسی )

نویسندگان: مصطفی علیرضایی , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , محمود چمساز ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش عناصر کم مقدار و اهمیت آنها در فرآیندهای بیولوژیکی به طور گسترده مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. در این پژوهش مقدار عناصر کم مقدار آهن، روی، مس، کروم و کبالت در ناخن دانش آموزان پسر دبستانی و دبیرستانی اندازه گیری و مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 45 دانش آموز پسر مقطع ابتدایی با میانگین سنی 10 (BMI) رابطه آنها با نمایه توده بدنی سال و 49 دانش آموز پسر مقطع دبیرستان با میانگین سنی 17 سال به طور تصادفی انتخاب و نمونه های ناخن آنها جمع آوری شد. پس از شستشو، خشک کردن و وزن کردن، خاکستر ناخن تهیه و میزان 5 عنصر فوق توسط روش اسپکتروسکوپی جذب پایین به طور معنی BMI اتمی مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج حاصل حاکی از آن است که تعداد دانش آموزان ابتدایی با داری بیشتر از دانش آموزان دبیرستانی است و اگرچه در دانش آموزان دبیرستانی میزان آهن، مس کمتر و میزان کروم بیشتر از نرمال تفاوت معنی BMI پایین با دانش آموزان با BMI دانش آموزان ابتدایی است ولی تنها در میزان مس بین دانش آموزان با پایین احتمالاً با کمبود مس در ارتباط BMI دار وجود دارد. در نتیجه گیری چنین به نظر می رسد که کاهش وزن در افراد با است. همچنین تغییرات آهن، روی، مس و کروم ممکن است بر میزان رشد سریع در دوره های قبل و بعد از بلوغ جنسی اثر گذار باشند.

کلمات کلیدی

, عناصرکم مقدار, تودة بدنی, اسپکترو متری جذب اتمی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037390,
author = {علیرضایی, مصطفی and بهنام رسولی, مرتضی and مهدوی شهری, ناصر and چمساز, محمود},
title = {بررسی اپیدمیولوژیک فراوانی عناصر کم مقدار (آهن، مس، روی، کروم و کبالت) در ناخن پسران در دوره های قبل و بعد از بلوغ جنسی},
journal = {پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران)},
year = {2013},
volume = {26},
number = {1},
month = {April},
issn = {2383-2622},
pages = {136--144},
numpages = {8},
keywords = {عناصرکم مقدار، تودة بدنی، اسپکترو متری جذب اتمی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اپیدمیولوژیک فراوانی عناصر کم مقدار (آهن، مس، روی، کروم و کبالت) در ناخن پسران در دوره های قبل و بعد از بلوغ جنسی
%A علیرضایی, مصطفی
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A مهدوی شهری, ناصر
%A چمساز, محمود
%J پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران)
%@ 2383-2622
%D 2013

[Download]