لسان مبین, دوره (3), شماره (8), سال (2012-9) , صفحات (237-251)

عنوان : ( نزار قبانی، تنها، «شاعر زن» نیست (بررسی اشعار سیاسی قبانی) )

نویسندگان: محمدجواد مهدوی , ربابه یزدان نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نزار قبانی به باور بسیاری از منتقدان و صاحب‌نظران شعر عرب، یکی از پدیده‌های شعر نو چه به لحاظ اسلوب و چه از نظر محتوای شعری است. او با پرداختن به شعر عاشقانة محض و موضوع زن، توانسته، همه آنچه را بیان کند که در باور امروز مربوط به عشق زمینی است. به همین سبب، او را «شاعر زن و عشق» لقب داده­اند؛ اما قبانی علاوه بر اشعار عاشقانه، مانند دیگر شاعران متعهد، به موضوعات سیاسی، وطنیات و مسائل قومی و ملیتی نیز پرداخته است. این مقاله به شیوة توصیفی- تحلیلی تلاش کرده است تا وجوه سیاسی و اجتماعی اشعار این شاعر زن عرب را بازنمایی کند و به این نتیجه پای بیفشارد که بررسی زندگی و تعمق در اشعار قبانی، نشان می‌دهد که بایست او را «شاعر متعهد وطن» نیز لقب داد.

کلمات کلیدی

نزار قبانی؛ شعر نو عرب؛ شعر سیاسی؛ شعر عاشقانه؛ وطن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037395,
author = {مهدوی, محمدجواد and ربابه یزدان نژاد},
title = {نزار قبانی، تنها، «شاعر زن» نیست (بررسی اشعار سیاسی قبانی)},
journal = {لسان مبین},
year = {2012},
volume = {3},
number = {8},
month = {September},
issn = {2355-8002},
pages = {237--251},
numpages = {14},
keywords = {نزار قبانی؛ شعر نو عرب؛ شعر سیاسی؛ شعر عاشقانه؛ وطن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نزار قبانی، تنها، «شاعر زن» نیست (بررسی اشعار سیاسی قبانی)
%A مهدوی, محمدجواد
%A ربابه یزدان نژاد
%J لسان مبین
%@ 2355-8002
%D 2012

[Download]