نقد ادبی, دوره (6), شماره (21), سال (2013-6) , صفحات (191-213)

عنوان : ( نقدی بر کاربرد آمار در پژوهشهای ادبی با معرفی نرم افزار SPSS )

نویسندگان: علیرضا رعیت حسن آبادی , محمدجواد مهدوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله نقدی جدی بر سه نوع تحقیق ادبی است که در سال های اخیر در نشریات علمی پژوهشی فراوان به چاپ رسیده اند و در آن از روش های آماری استفاده شده است. نوع نخست تحقیقاتی است که با تکلف فراوان انجام شده و تنها از آمار توصیفی برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است .این نوع تحقیقات می توانستند با استفاده از روش های آمار استنباطی به مراتب مفیدتر باشند. نوع دوم تحقیقاتی هستند که به علت نا آشنایی محققان با اصول علم آمار ، دارای اشتباهات فاحش هستند و نتایج آنها اساساً نادرست است. نوع سوم تحقیقاتی هستند که حاوی نتیجه گیری هایی هستند که هیچ دلیلی برای آنها ارائه نشده است. در حالی که برای اثبات می بایست از روش های آماری استفاده می شد. در این مقاله ابتدا نقایص روش توصیف و تحلیل هرسه نوع تحقیقات یادشده نشان داده و در هر بخش مثال هایی عینی از مقالات علمی پژوهشی چاپ شده ارائه شده است. سپس به معرفی برخی روشهای مفید آماری و نیز معرفی مختصر نرم افزار آماری spss که یکی از پرکاربردترین و مفیدترین نرم افزارهای تحقیقاتی است ، پرداخته می شود.

کلمات کلیدی

SPSS؛ آمار استنباطی؛ تحقیقات ادبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037397,
author = {رعیت حسن آبادی, علیرضا and مهدوی, محمدجواد},
title = {نقدی بر کاربرد آمار در پژوهشهای ادبی با معرفی نرم افزار SPSS},
journal = {نقد ادبی},
year = {2013},
volume = {6},
number = {21},
month = {June},
issn = {2008-0360},
pages = {191--213},
numpages = {22},
keywords = {SPSS؛ آمار استنباطی؛ تحقیقات ادبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقدی بر کاربرد آمار در پژوهشهای ادبی با معرفی نرم افزار SPSS
%A رعیت حسن آبادی, علیرضا
%A مهدوی, محمدجواد
%J نقد ادبی
%@ 2008-0360
%D 2013

[Download]