مکانیک کاربردی, دوره (45), شماره (1), سال (2012-3) , صفحات (37-48)

عنوان : ( تحلیل عددی و تجربی کمانش و پس کمانش پوسته های نیمه کروی فولادی )

نویسندگان: محمود شریعتی , حمید رضا الله بخش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله کمانش و پس کمانش عددی و تجربی نیمکره های جدار نازک فولادی تحت نیروی فشاری تحلیل شده است . تاثیرپارامترهای هندسی نیمکره ها از جمله شعاع و ضخامت ، شرایط تکیه گاهی و چگونگی اعمال نیروی فشاری بربار میانگین کمانش بررسی شده است . همچنین با برش دادن قسمت بالای نیمکره به بررسی تاثیر ارتفاع نیمکره بر بار میانگین کمانش پرداخته شده و مقادیر انرژی جذب شده و نیروی میانگین کمانش برای نمونه ها به دست آمده است . نیمکره ها با ابعاد هندسی مختلف به روش اسپینینگ 1 ساخته شده به دست آمده اند . نتایج نشان می دهد که شرایط تکیه گاهی INSTRON اند . نتایج تجربی به کمک یک دستگاه سرو هیدرولیک 8802 تاثیری بر بار کمانش ندارد . همچنین در ضخامت های یکسان هر قدر قطر نیمکره کمتر باشد بار کمانش آن بالاتر است . بعلاوه نتایج نش ان می دهد که وجود یا عدم وجود بخش بالایی نیمکره تاثیری بر بار کمانش ندارد و هر قدر با برشهایی ارتفاع نیمکره کوتاهتر شود ، بار کمانش به دست آمده و با نتایج تجربی مقایسه شده اند . نتایج ABAQUS آن افزایش می یابد . نتایج عددی برای همه نمونه ها توسط نرم افزار عددی و تجربی نزدیکی بسیار زیادی با هم دارند.

کلمات کلیدی

, کمانش, جاذب انرژی, نیمکره جدار نازک, تحلیل عددی و تجربی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037398,
author = {شریعتی, محمود and حمید رضا الله بخش},
title = {تحلیل عددی و تجربی کمانش و پس کمانش پوسته های نیمه کروی فولادی},
journal = {مکانیک کاربردی},
year = {2012},
volume = {45},
number = {1},
month = {March},
issn = {****-0076},
pages = {37--48},
numpages = {11},
keywords = {کمانش، جاذب انرژی، نیمکره جدار نازک، تحلیل عددی و تجربی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل عددی و تجربی کمانش و پس کمانش پوسته های نیمه کروی فولادی
%A شریعتی, محمود
%A حمید رضا الله بخش
%J مکانیک کاربردی
%@ ****-0076
%D 2012

[Download]