نظم و امنیت انتظامی, دوره (2), شماره (18), سال (2012-8) , صفحات (99-120)

عنوان : ( تبیین مرزهای فضای رایانه ای و راهبرد مدیریتی آنها )

نویسندگان: محسن جان پرور , محمدحسین افشردی , زهرا احمدی پور , محمد قصری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی و تبیین راهبردهای مدیریتی مرزهای فضای رایانه ای برای مقابله با ناامنی ها و آسیب های ناشی از فضای رایانه ای است. مطالعه حاضر از نظر، روش توصیفی – تحلیلی است به طور که در این تحقیق سعی شده است علاوه بر تصویرسازی درست از فضای رایانه ای و بیان رابطهء آن با فضای واقعی به تشریح مرزهای این فضا و مدیریت آن پرداخته شود. روش و ابزار گردآوری اطلاعات این مطالعه کتابخانه ای و فیش برداری است. نتایج تحقیق نشان داد حکومت ها با قاعده مند کردن، فیلترکردن، کددار کردن، محدود کردن و سایر کارها نسبت به فضای رایانه واکنش نشان می دهند تا از این طریق بتوانند چالش ها و آسیب های ناشی از این فضای جدید بر خود و امنیت ملی و عمومی جوامع خود تا حد امکان کاهش دهند

کلمات کلیدی

, فضای یارانه ای, مرزهای فضای رایانه ای, مدیریت مرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037403,
author = {جان پرور, محسن and محمدحسین افشردی and زهرا احمدی پور and محمد قصری},
title = {تبیین مرزهای فضای رایانه ای و راهبرد مدیریتی آنها},
journal = {نظم و امنیت انتظامی},
year = {2012},
volume = {2},
number = {18},
month = {August},
issn = {2228-7078},
pages = {99--120},
numpages = {21},
keywords = {فضای یارانه ای، مرزهای فضای رایانه ای، مدیریت مرز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین مرزهای فضای رایانه ای و راهبرد مدیریتی آنها
%A جان پرور, محسن
%A محمدحسین افشردی
%A زهرا احمدی پور
%A محمد قصری
%J نظم و امنیت انتظامی
%@ 2228-7078
%D 2012

[Download]