مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, دوره (3), شماره (2), سال (2013-9) , صفحات (33-39)

عنوان : ( بررسی اثر بارگذاری ضربه ای در فرایند رشد ترک در فولاد فورج (EA4T) )

نویسندگان: امیر ملک زاده , خلیل فرهنگ دوست , سعید حدیدی مود ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به کاربرد گسترده مواد فلزی تحت شرایط بارگذاری ضربه ای در صنایع مختلف، در تحقیق حاضر فرایند رشد ترک در نمونه استاندارد خمش سه نقطه و در محدوده نرخ کرنش (1/s) 101-103، برای فولاد فورج پرکاربرد در ساخت محور چرخ واگن، بررسی شده است. مقادیر تجربی بدست آمده در نتیجه اعمال انرژی ضربه معین با استفاده از آزمایش ضربه سقوط وزنه با مقادیر تحلیلی محاسبه شده به روش اجزای محدود برای نمونه مورد آزمایش مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که حد معینی از انرژی ضربه ای برای ایجاد ناحیه پلاستیک نوک ترک وجود دارد که می تواند موجب جوانه زنی ترک گردد. چنانچه انرژی ضربه کمتر از حد تعیین شده باشد، بار ضربه ای موجب افزایش مقاومت در برابر رشد ترک و در نتیجه بهبود خواص ماده می شود. با اعمال انرژی ضربه بیش از حد تعیین شده، ترک در نمونه رشد خواهد کرد و نرخ رشد ترک با افزایش اندازه ناحیه پلاستیک نوک ترک کاهش می یابد.

کلمات کلیدی

بارگذاری ضربه ای؛ رشد ترک؛ انرژی ضربه؛ نرخ کرنش بالا؛ فولاد فورج EA4T.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037407,
author = {ملک زاده, امیر and فرهنگ دوست, خلیل and حدیدی مود, سعید},
title = {بررسی اثر بارگذاری ضربه ای در فرایند رشد ترک در فولاد فورج (EA4T)},
journal = {مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics},
year = {2013},
volume = {3},
number = {2},
month = {September},
issn = {2251-9475},
pages = {33--39},
numpages = {6},
keywords = {بارگذاری ضربه ای؛ رشد ترک؛ انرژی ضربه؛ نرخ کرنش بالا؛ فولاد فورج EA4T.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر بارگذاری ضربه ای در فرایند رشد ترک در فولاد فورج (EA4T)
%A ملک زاده, امیر
%A فرهنگ دوست, خلیل
%A حدیدی مود, سعید
%J مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics
%@ 2251-9475
%D 2013

[Download]