نختین کنگره بین المللی قران کریم انسان و جامعه , 2013-12-20

عنوان : ( اصلاح و افساد اجتماعی در آئینه قران کریم )

نویسندگان: حسن نقی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اصلاح و افساد و مفهوم قابل مطالعه در عرصه فهم اندیشه های اجتماعی قران کریم همواره و به ویژه در این عصربه دلیل گسترش مکتب های اجتماعیو کشف مرزبندی های مدرسه وحی با این مکاتب ضروری می نماید. این مقاله ضمن تاملی در مفهوم اصلاح ویار اجتماعی واژگان مورد نظر رویکرد این دو مفهوم مشخص تر نموده و رهنمود قران در خصوص مواجهه با فساد را تا حدودی شفاف تر می سازد تا از این رهگذر هم گامی در جهت تبیین مفاهیم و در حقیقت بازیابی ساحت های اجتماعی قران فرا پیش نهدو هم به معیار های درستیو یا نادرستی ادعای اصلاحکه تقریبا امری عمومیو فراگیر است به نوعی اشاره نموده است.

کلمات کلیدی

, تفسیر موضوعی , قران و جامعه , اصلاح ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037409,
author = {نقی زاده, حسن},
title = {اصلاح و افساد اجتماعی در آئینه قران کریم},
booktitle = {نختین کنگره بین المللی قران کریم انسان و جامعه},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {تفسیر موضوعی - قران و جامعه - اصلاح - افساد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اصلاح و افساد اجتماعی در آئینه قران کریم
%A نقی زاده, حسن
%J نختین کنگره بین المللی قران کریم انسان و جامعه
%D 2013

[Download]