بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2013-05-14

عنوان : ( افزودن قابلیت LVRT به توربین بادی با ژنراتور القایی تغذیه دوگانه و مبدل ماتریسی غیرمستقیم )

نویسندگان: احمد خواجه , رضا قاضی , محمّد حسینی ابرده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

- ژنراتور القائی تغذیه دوگانه امروزه به شکل بسیار گستردهای در توربینهای بادی متصل به سیستم قدرت با محدوده توانی مگاوات، مورد استفاده قرار میگیرد. در این مقاله بجای ساختار پشت-به-پشت مرسوم، بکارگیری مبدل ماتریسی غیرمستقیم، بدلیل مزیتهای این ساختار، جهت کنترل ژنراتور پیشنهاد میگردد. در استانداردهای جدید، توربینهای بادی ملزم به حفظ اتصال به شبکه هنگام وقوع خطا و در جدیدی به منظور حفاظت از مبدل ماتریسی crowbar نامیده شده است. در این مقاله روش LVRT نتیجه تحمل افت ولتاژ میباشند. این قابلیت کارایی روش پیشنهادی PSIM هنگام وقوع خطا پیشنهاد شده است. نتایج شبیهسازی با LVRT و برآوردن استانداردهای جدید DFIG همراه با را تایید میکند.

کلمات کلیدی

, توربین بادی, ژنراتور القائی تغذیه دوگانه, مبدل ماتریسی غیر مستقیم, قابلیت تحمل افت ولتاژ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037413,
author = {خواجه, احمد and قاضی, رضا and حسینی ابرده, محمّد},
title = {افزودن قابلیت LVRT به توربین بادی با ژنراتور القایی تغذیه دوگانه و مبدل ماتریسی غیرمستقیم},
booktitle = {بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {توربین بادی، ژنراتور القائی تغذیه دوگانه، مبدل ماتریسی غیر مستقیم، قابلیت تحمل افت ولتاژ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T افزودن قابلیت LVRT به توربین بادی با ژنراتور القایی تغذیه دوگانه و مبدل ماتریسی غیرمستقیم
%A خواجه, احمد
%A قاضی, رضا
%A حسینی ابرده, محمّد
%J بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2013

[Download]