نخستین کنفرانس انرژی بادی ایران , 2012-10-09

عنوان : ( تاثیر کنترل کنندههای ژنراتور القایی دو سو تغذیهDFIG بر اجزای سیستم قدرت با استفاده از تحلیل مدال خطی )

نویسندگان: علی ضیائی , رضا قاضی , روح الامین زینلی داورانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نیاز روزافزون به انرژی الکتریکی، محدود بودن منابع سوخت فسیلی و افزایش آلودگیهای زیست محیطی، استفاده از منابع انرژی پاک همچون انرژی باد را در صنعت برق به امری ضروری و اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است. توربینهایبادی سرعت متغیر به دلیل کیفیت توان بهتر به سرعت در حال جایگزینی به جای توربین های بادی سرعت ثابت هستند و از طرف دیگر ژنراتورهایDFIG نیز به دلیل توانایی تزریق و کنترل توان راکتیو و عدم نیاز به بانکهای خازنی، موارد استفاده بیشتری را به خود اختصاص داده اند. وجود کنترل کنندههای توان اکتیو و راکتیو جهت کنترل توان خروجی توربین بادی مبتنی برDFIG زمینه ی ایجاد تداخل این کنترلکنندهها را با سایر مدهای سیستم همچون مدهای پیچشی توربین- ژنراتور، مدهای کنترل کنندههای سیستم قدرت و ... فراهم میکند. با توجه به این پدیده ی مهم، در این مقاله تداخل کنترلکنندههای توان اکتیو و راکتیو ژنراتور القایی دوسو تغذیه DFIG با سایر اجزای توربین-ژنراتور بادی، مخصوصا مدهای پیچشی، بررسی شده است. به منظور مطالعه و تحلیلپدیده ی تداخل از روش تحلیل مدال مبتنی بر خطیسازی معادلات سیستم قدرت حول نقط هی تعادل پایدار استفاده شده است.

کلمات کلیدی

, مزرعه باد, ژنراتور القایی DFIG مدهای سیستم, تحلیل مدال خطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037419,
author = {ضیائی, علی and قاضی, رضا and زینلی داورانی, روح الامین},
title = {تاثیر کنترل کنندههای ژنراتور القایی دو سو تغذیهDFIG بر اجزای سیستم قدرت با استفاده از تحلیل مدال خطی},
booktitle = {نخستین کنفرانس انرژی بادی ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مزرعه باد، ژنراتور القایی DFIG مدهای سیستم، تحلیل مدال خطی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر کنترل کنندههای ژنراتور القایی دو سو تغذیهDFIG بر اجزای سیستم قدرت با استفاده از تحلیل مدال خطی
%A ضیائی, علی
%A قاضی, رضا
%A زینلی داورانی, روح الامین
%J نخستین کنفرانس انرژی بادی ایران
%D 2012

[Download]