هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( بررسی رفتار مقاومتی خاکهای شهر کرمان با توجه به محیط رسوبی آنها )

نویسندگان: محمدرضا امینی زاده بزنجانی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق تاثیر محیط رسوبی بر رفتار مقاومتی خاکها محدوده شهر کرمان بررسی و تحلیل شده است. بدین منظور از از مقایسه نتایج آزمایشها سه محوری بر روی خاکها طبیعی و بازساز شده در حالتهای زهکشی نشده و زهکشی شده استفاده شده است. بعضی از نمونه ها با رطوبتی معادل 1/25 تا 1/5 برابر حد روانی خاک بازساز شدند که این امر موجب ایجاد ساختار پایدار و حذف نقش محیط رسوبی در قوام خاک گردید.سپس بررو این نمونه ها بازساز شده آزمایش سه محور انجام و با نتایج آزمایشها سه محور انجام شده بر رو نمونه ها طبیعی مقایسه شدند. در آزمایشها سه محور که بر رو خاکها بازساز شده انجام گرفته اند، نسبت تنشها محفظه ا و تنش ها انحرافی بگونه ا در نظر گرفته شده اند که نمونه ها شرایط خاک ها فوق تحکیم یافته و برخی شرایط خاک ها عاد تحکیم یافته پیدا گنند تا بتوان به نقش تاثیر محیط رسوبی بر خواص مهندسی خاکبا توجه به پروسه تحکیم پذیر آن پی برد. بررسی منحنی ها تنش- کرنش در نمونه ها طبیعی و بازساز شده در حالات مختلف تاییدمی کند که خاکها محدوده شهر کرمان تحت تاثیر محیط رسوبی نسبتا همگن و یکنواخت و فاقد ساختار توسعه یافته و سیمان شدگی زیاد می باشند وعامل فشردگی و تحکیم یافتگی در پایدار و قوام آنها نقش بیشتر دارد.

کلمات کلیدی

, محیط زسوبی, منحنی تنش-کرنش, شهر کرمان, خاکهای بازسازی شده, ساختار خاک, آزمایشهای سه محوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037426,
author = {امینی زاده بزنجانی, محمدرضا and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and حافظی مقدس, ناصر},
title = {بررسی رفتار مقاومتی خاکهای شهر کرمان با توجه به محیط رسوبی آنها},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {محیط زسوبی، منحنی تنش-کرنش، شهر کرمان، خاکهای بازسازی شده، ساختار خاک، آزمایشهای سه محوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار مقاومتی خاکهای شهر کرمان با توجه به محیط رسوبی آنها
%A امینی زاده بزنجانی, محمدرضا
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A حافظی مقدس, ناصر
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]