شریف, دوره (3), شماره (1), سال (2012-1) , صفحات (53-67)

عنوان : ( تعیین استحکام نهایی کمانش پوسته های جدار نازک فولادی با هندسه نیمه کروی تحت شرایط مختلف بارگذاری به روش تجربی و عددی )

نویسندگان: محمود شریعتی , حمیدرضا الله بخشی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده : در این مقاله کمانش و پس کمانش نیمکره ها ی جدار نازک فولادی تحت شرایط مختلف بارگذاری به روش تجربی و عددی تحلیل شده است. تاثیر پارامترهای هندسی نیمکره ها از جمله شعاع ، ضخامت، ارتفاع نیمکره ، تاثیر ایجاد گشودگی مربعی و چگونگی اعمال نیروی فشاری بر بار میانگین کمانش بررسی شده است. نیمکره ها توسط صفحه صلب ، ستون با مقطع دایروی ، مربعی، نوک کروی، صفحه سوراخدار و توسط حلقه صلب بارگذاری شده اند. نیمکره ها با ابعاد هندسی مختلف و به روش اسپینینگ ساخته شده اند. نتایج تجربی به کمک یک دستگاه سرو هیدرولیک8802 INSTRON بدست آمده اند. نتایج عددی برای همه نمونه ها توسط نرم افزار ABAQUS استخراج شده و با نتایج تجربی مقایسه شده اند. نتایج عددی و تجربی نزدیکی بسیار زیادی با هم دارند.

کلمات کلیدی

, نیروی متوسط کمانش, نیمکره جدار نازک, جاذب انرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037437,
author = {شریعتی, محمود and حمیدرضا الله بخشی},
title = {تعیین استحکام نهایی کمانش پوسته های جدار نازک فولادی با هندسه نیمه کروی تحت شرایط مختلف بارگذاری به روش تجربی و عددی},
journal = {شریف},
year = {2012},
volume = {3},
number = {1},
month = {January},
issn = {1028-7167},
pages = {53--67},
numpages = {14},
keywords = {نیروی متوسط کمانش، نیمکره جدار نازک، جاذب انرژی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین استحکام نهایی کمانش پوسته های جدار نازک فولادی با هندسه نیمه کروی تحت شرایط مختلف بارگذاری به روش تجربی و عددی
%A شریعتی, محمود
%A حمیدرضا الله بخشی
%J شریف
%@ 1028-7167
%D 2012

[Download]