مهندسی مکانیک امیرکبیر, دوره (42), شماره (1), سال (2010-11) , صفحات (1-8)

عنوان : ( مطالعه تجربی و عددی کمانش پوسته های استوانه ای فولادی با گشودگی شبه بیضوی تحت بار فشاری محوری )

نویسندگان: محمود شریعتی , مسعود مهدی زاده رخی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درک چگونگی تاثیر گشودگی روی ظرفیت تحمل بار و رفتار کمانش پوسته های استوانه ای یک مسئله اساسی در طراحی اجزای سازه های بکار رفته در اتومبیلها، هواپیما ها و نیز سازه های دریایی می باشد. در این مقاله شبیه سازی و تحلیل پوسته های استوانه ای فولادی با طولهای متفاوت، شامل گشودگی شبه بیضوی، تحت بار فشاری محوری با استفاده از روش عددی اجزای محدود انجام شده و تاثیر موقعیت گشودگی و نسبت طول به قطر در رفتار کمانش و پس کمانش پوسته های استوانه ای بررسی شده است. همچنین برای چندین نمونه، آزمایش کمانش توسط یک دستگاه سرو هیدرولیک INSTRON 8802 انجام شده و نتایج بدست آمده از تستهای تجربی با نتایج عددی مقایسه شده اند.مطابقت بسیار خوبی بین نتایج بدست آمده از شبیه سازی عددی و نتایج تجربی مشاهده می شود.در نهایت با توجه به نتایج تجربی و عددی رابطه ای برای یافتن بار کمانش اینگونه سازه ها ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, کمانش, پوسته های استوانه ای, گشودگی شبه بیضوی, روش اجزای محدود, روش تجربی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037440,
author = {شریعتی, محمود and مسعود مهدی زاده رخی},
title = {مطالعه تجربی و عددی کمانش پوسته های استوانه ای فولادی با گشودگی شبه بیضوی تحت بار فشاری محوری},
journal = {مهندسی مکانیک امیرکبیر},
year = {2010},
volume = {42},
number = {1},
month = {November},
issn = {2008-6032},
pages = {1--8},
numpages = {7},
keywords = {کمانش، پوسته های استوانه ای، گشودگی شبه بیضوی، روش اجزای محدود، روش تجربی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تجربی و عددی کمانش پوسته های استوانه ای فولادی با گشودگی شبه بیضوی تحت بار فشاری محوری
%A شریعتی, محمود
%A مسعود مهدی زاده رخی
%J مهندسی مکانیک امیرکبیر
%@ 2008-6032
%D 2010

[Download]