دانشکده دندانپزشکی مشهد, دوره (37), شماره (1), سال (2013-4) , صفحات (37-46)

عنوان : ( بررسی اثر فرایند سلول زدایی بر بافت غشاء اشنایدریان سینوس فک بالا به عنوان داربست درمهندسی بافت )

نویسندگان: سعیده خواجه احمدی , امین راهپیما , ناصر مهدوی شهری , سمیه نادری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تمایز بافتی و حفظ این تمایز عمل می کند. ماتریکس خارج سلولی در مهندسی بافت جهت جایگزینی بافتی استفاده شود. بافت غشای سینوس حاوی سلول و ماتریکس خارج سلولی متشکل از کلاژن، الاستین و انواع پروتئوگلیکان ها می باشد. با توجه به سازش پذیری زیستی بالای کلاژن می توان از آن در تحقیقات مهندسی بافت به عنوان داربست طبیعی استفاده کرد. مواد و روش ها: در این مطالعه سلول زدایی از بافت غشای سینوس ماگزیلا توسط روش های فیزیکی )ازت مایع( و شیمیایی با استفاده از غلظت های متفاوت سدیم دودسیل سولفات در سه گروه انجام شد. پس از تثبیت بافت در بوئن و مراحل پاساژ بافتی، رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین و پیکروسیروس رد صورت گرفت. ماتریکس سلول زدایی شده حاصل از غشای سینوس با استفاده از میکروسکوپ – الکترونی نگاره مورد مطالعه قرار گرفت. یافته ها: مطالعات بافت شناسی داربست ها نشان دادند که در غلظت 1 درصد سدیم دودسیل سولفات سلول زدایی از بافت غشاء اشنایدریان سینوس ماگزیلا به طور کامل صورت گرفته است و همچنین بر طبق مطالعات میکروسکوپ نوری و الکترونی مشخص شد که رشته های کلاژن 0 درصد، در حاشیه های ماتریکس میزان کمی از حضور سلول ها مشاهده شد و سلول زدایی به / 0 و 1 / سالم باقی مانده اند. اما در غلظت های 5 صورت کامل انجام نشده بود.

کلمات کلیدی

, مهندسی بافت, غشاء اشنایدریان, سینوس ماگزیلا, سلول زدایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037448,
author = {سعیده خواجه احمدی and امین راهپیما and مهدوی شهری, ناصر and سمیه نادری},
title = {بررسی اثر فرایند سلول زدایی بر بافت غشاء اشنایدریان سینوس فک بالا به عنوان داربست درمهندسی بافت},
journal = {دانشکده دندانپزشکی مشهد},
year = {2013},
volume = {37},
number = {1},
month = {April},
issn = {1560-9286},
pages = {37--46},
numpages = {9},
keywords = {مهندسی بافت، غشاء اشنایدریان، سینوس ماگزیلا، سلول زدایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر فرایند سلول زدایی بر بافت غشاء اشنایدریان سینوس فک بالا به عنوان داربست درمهندسی بافت
%A سعیده خواجه احمدی
%A امین راهپیما
%A مهدوی شهری, ناصر
%A سمیه نادری
%J دانشکده دندانپزشکی مشهد
%@ 1560-9286
%D 2013

[Download]