بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (9), شماره (2), سال (2017-9) , صفحات (296-313)

عنوان : ( فراتحلیل مصرف کود شیمیایی نیتروژن در تولید غلات در ایران )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , اگرین داوری , سارا بخشائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش¬های مربوط به ارزیابی تأثیر کودهای نیتروژنه بر عملکرد غلات سابقه¬ای طولانی در کشور دارد، با این حال به دلیل پراکندگی و اختلاف موجود در نتایج آزمایشات مختلف، دستیابی به نتیجه¬گیری کلّی دشوار می¬باشد. در این مطالعه جهت غلبه بر این مشکل از رهیافت فراتحلیل استفاده شده¬است تا از این طریق بتوان با تلفیق و آنالیز مجدد یافته¬های آزمایشات مستقل به نتیجه¬ای واحد دست یافت. به این منظور ۴۶ مقاله علمی- پژوهشی منتشر شده توسط محققین کشور در ارتباط با اثر کودهای نیتروژنه بر عملکرد غلات شامل ۲۳ مقاله مربوط به گندم (Triticum aestivum L.)، ۱۴ مقاله مربوط به ذرت (Zea mays L.) و ۹ مقاله در مورد برنج (Oryza sativa L.) مورد بررسی قرار گرفت. سطوح کودهای نیتروژنه به¬کار رفته در آزمایشات برای گندم، ذرت و برنج به ترتیب در دامنه۲۵۰-۲۰، ۲۷۵-۲۵ و ۹۰-۱۰کیلوگرم در هکتار قرار داشت. تلفیق یافته¬ها نشان داد که با مصرف کودهای نیتروژنه میانگین عملکرد دانه در گندم ۲۴۷۷، در ذرت ۴۶۹۹ و در برنج ۱۵۰۹ کیلوگرم در هکتار نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت. نتایج فراتحلیل نشان داد که در هر سه محصول تحت بررسی تأثیر کودهای نیتروژنه بر افزایش عملکرد دانه و ماده خشک معنی¬دار ولی بر شاخص برداشت بی¬معنی بود و بر این اساس حداکثر عملکرد دانه با مصرف ۱۰۰-۵۰ و حداکثر عملکرد ماده خشک با کاربرد ۱۵۰-۱۰۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن حاصل شد. سطوح کودی بالاتر تأثیر معنی¬داری بر افزایش عملکرد نداشتند. فراتحلیل به¬صورت جداگانه برای هر محصول نیز اجرا شد. نتایج نشان داد که در گندم حد بهینه نیتروژن کودی برای عملکرد دانه و ماده خشک به¬ترتیب ۱۰۰-۷۵ و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار می¬باشد در حالی¬که برای ذرت حداکثر عملکرد دانه با مصرف ۱۰۰-۵۰ و حداکثر عملکرد ماده خشک در ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص حاصل می¬شود و در برنج عملکرد دانه و ماده خشک با مصرف ۹۰-۷۵ کیلوگرم نیتروژن در هکتار به حداکثر خواهد رسید. شاخص برداشت هیچ¬یک از سه محصول پاسخ معنی-داری به کود نیتروژنی نداشت.

کلمات کلیدی

, عملکرد دانه, شاخص برداشت, نیتروژن, فراتحلیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037453,
author = {کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and داوری, اگرین and بخشائی, سارا},
title = {فراتحلیل مصرف کود شیمیایی نیتروژن در تولید غلات در ایران},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2017},
volume = {9},
number = {2},
month = {September},
issn = {۲۰۰۸-۷۷۱۳},
pages = {296--313},
numpages = {17},
keywords = {عملکرد دانه، شاخص برداشت، نیتروژن، فراتحلیل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فراتحلیل مصرف کود شیمیایی نیتروژن در تولید غلات در ایران
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A داوری, اگرین
%A بخشائی, سارا
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ ۲۰۰۸-۷۷۱۳
%D 2017

[Download]