پنجمین همایش , 2011-02-16

عنوان : ( اثر ترکیب های مختلف کشت زیره سبز و نخود زراعی بر جذب و خصوصیات کمی و کیفی زیره سبز )

نویسندگان: نگار ظریف پور حسینعلی یزدی , محمدتقی ناصری پور یزدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نخود و ترکیب آن در نظام های زراعی اکولوژیک می تواند باعث افزایش محصول کمی و کیفی شود. شاخص های تولیدی و اقتصادی نشان داد که روش های مخلوط افزایشی می تواند بطور کلی تا افزایش 50% نخود باعث بهبود این شاخص ها شود.

کلمات کلیدی

, کشت مخلوط , زیره سبز, جذب نیتروژن, نخود زراعی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037459,
author = {ظریف پور حسینعلی یزدی, نگار and ناصری پور یزدی, محمدتقی},
title = {اثر ترکیب های مختلف کشت زیره سبز و نخود زراعی بر جذب و خصوصیات کمی و کیفی زیره سبز},
booktitle = {پنجمین همایش},
year = {2011},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {کشت مخلوط ، زیره سبز، جذب نیتروژن، نخود زراعی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر ترکیب های مختلف کشت زیره سبز و نخود زراعی بر جذب و خصوصیات کمی و کیفی زیره سبز
%A ظریف پور حسینعلی یزدی, نگار
%A ناصری پور یزدی, محمدتقی
%J پنجمین همایش
%D 2011

[Download]