دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه, دوره (17), شماره (7), سال (2013-10) , صفحات (449-459)

عنوان : ( نقش تیپ شخصیتی D و هوش هیجانی با میانجی گری استرس ادراک شده و راهبردهای مقابله ای در کیفیت زندگی بیماران قلبی )

نویسندگان: رضا سلطانی شال , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه: بیماری های قلبی عروقی یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در جهان است، بیماری کرونری قلب یکی از بیماری های قلبی-عروقی است که سبب کاهش کیفیت زندگی مبتلایان می گردد. مطالعات نشان داده اند که علاوه بر متغیرهای جسمانی، مولفه های روان شناختی نیز بر کیفیت زندگی بیماران عروق کرونری قلب تاثیر می گذارند. مطالعه حاضر به بررسی نقش تیپ شخصیتی D و هوش هیجانی با میانجی گری استرس ادراک شده و راهبردهای مقابله ای در کیفیت زندگی بیماران قلبی می پردازد. روش ها: 180 بیمار قلبی از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه های تیپ شخصیتی D، هوش هیجانی، استرس ادراک شده، راهبردهای مقابله ای و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی را تکمیل نمودند. اثرات مستقیم و الگوی میانجی گرایانه متغیرها از طریق تحلیل مسیر و توسط نرم افزار Lisrel مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: هوش هیجانی به طور معناداری بر استرس ادراک شده، راهبردهای مقابله ای و کیفیت زندگی اثرگذار بود. بعلاوه تیپ شخصیتی D، به طور معناداری بر استرس ادراک شده و راهبردهای مقابله ای اثرگذار بود اما بر کیفیت زندگی اثری نداشت. استرس ادراک شده و راهبردهای مقابله ای نقش مستقیمی بر کیفیت زندگی داشتند و نقش میانجی معناداری در رابطه بین تیپ شخصیتی D و هوش هیجانی با کیفیت زندگی بیماران کرونری قلب ایفا می کردند. کاهش کیفیت زندگی بیماران قلبی با استرس و مقابله هیجان مدار، رابطه منفی و هوش هیجانی و مقابله مساله مدار، رابطه مثبت داشت. نتیجه گیری: آموزش مهارت های مرتبط با سبک های مقابله ای سازگارانه، تیپ شخصیتی، مدیریت استرس و هوش هیجانی می تواند سبب بهبود کیفیت زندگی بیماران کرونری قلب گردد

کلمات کلیدی

, کیفیت زندگی, استرس, سبک مقابلهای, شخصیت, هوش هیجانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037486,
author = {سلطانی شال, رضا and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and کارشکی, حسین},
title = {نقش تیپ شخصیتی D و هوش هیجانی با میانجی گری استرس ادراک شده و راهبردهای مقابله ای در کیفیت زندگی بیماران قلبی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه},
year = {2013},
volume = {17},
number = {7},
month = {October},
issn = {2251-9068},
pages = {449--459},
numpages = {10},
keywords = {کیفیت زندگی، استرس، سبک مقابلهای، شخصیت، هوش هیجانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش تیپ شخصیتی D و هوش هیجانی با میانجی گری استرس ادراک شده و راهبردهای مقابله ای در کیفیت زندگی بیماران قلبی
%A سلطانی شال, رضا
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A کارشکی, حسین
%J دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
%@ 2251-9068
%D 2013

[Download]