زبان پژوهی, دوره (8), شماره (20), سال (2016-12) , صفحات (1-19)

عنوان : ( ارتباط میان زبان، مذهب و فرهنگ: تحقیق و تدقیقی در کارکردهای لقب حاجی و واژه های وابسته در زبان فارسی )

نویسندگان: رضا پیش قدم , پریا نوروز کرمانشاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت نقش زبان در شکل دهی و تغییر باورهای مذهبی و فرهنگی مردم جامعه، پژوهش حاضر در صدد است تا به بررسی موشکافانه واژه ارزشی حاجی و واژه های وابسته به آن بپردازد. بدین منظور حدود 300 بافتی که در آن ها گفتمان مرتبط با این لقب به کار رفته است در محیط های طبیعی ضبط گردید و سپس مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از مدل هایمز (1967)، لقب های حاجی و حاج/ جاجیه خانم مورد واکاوی قرار گرفته و سپس کاربرد های مختلف آن ها از دو بعد مذهبی-غیرمذهبی و روان شناسی- اجتماعی بررسی شد. در پایان، واژه های هم نشین با این لقب ها مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های این پژوهش نشان داد این لقب ها که در گذشته واژه های ارزشی محسوب می شده اند دچار نوعی دگردیسی شده و امروزه گاهی به ضدارزش تبدیل گردیده اند. در پایان، دلایلی که به نظر می رسد منجر به این افت و بسط معنایی شده - از قبیل رسانه، جامعه و دیدگاه های متفاوت مردم- مورد بحث قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, لقب, مذهب, هویت, فرهنگ, حاجی, حاج خانم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037491,
author = {پیش قدم, رضا and نوروز کرمانشاهی, پریا},
title = {ارتباط میان زبان، مذهب و فرهنگ: تحقیق و تدقیقی در کارکردهای لقب حاجی و واژه های وابسته در زبان فارسی},
journal = {زبان پژوهی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {20},
month = {December},
issn = {2008-8833},
pages = {1--19},
numpages = {18},
keywords = {لقب، مذهب، هویت، فرهنگ، حاجی، حاج خانم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارتباط میان زبان، مذهب و فرهنگ: تحقیق و تدقیقی در کارکردهای لقب حاجی و واژه های وابسته در زبان فارسی
%A پیش قدم, رضا
%A نوروز کرمانشاهی, پریا
%J زبان پژوهی
%@ 2008-8833
%D 2016

[Download]