مهندسی معدن, دوره (1), شماره (1), سال (2010-7) , صفحات (18-23)

عنوان : ( مطالعه آزمایشگاهی رشد ترک در نمونه های گچی دیسکی برزیلی ترک دار و بررسی تاثیر شیب ترک در رفتار شکست آن )

نویسندگان: حسین میرزائی نصیرآباد , محمود شریعتی , رضا خالو کاکائی , سید محمد اسماعیل جلالی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله رفتار رشد ترک نمونه های دیسکی برزیلی ترک دار از جنس گچ تحت بارگذاری فشاری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, مطالعه آزمایشگاهی, رشد ترک, نمونه های گچی دیسکی برزیلی, رفتار شکست,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037499,
author = {حسین میرزائی نصیرآباد and شریعتی, محمود and رضا خالو کاکائی and سید محمد اسماعیل جلالی},
title = {مطالعه آزمایشگاهی رشد ترک در نمونه های گچی دیسکی برزیلی ترک دار و بررسی تاثیر شیب ترک در رفتار شکست آن},
journal = {مهندسی معدن},
year = {2010},
volume = {1},
number = {1},
month = {July},
issn = {1735-7616},
pages = {18--23},
numpages = {5},
keywords = {مطالعه آزمایشگاهی، رشد ترک، نمونه های گچی دیسکی برزیلی، رفتار شکست،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه آزمایشگاهی رشد ترک در نمونه های گچی دیسکی برزیلی ترک دار و بررسی تاثیر شیب ترک در رفتار شکست آن
%A حسین میرزائی نصیرآباد
%A شریعتی, محمود
%A رضا خالو کاکائی
%A سید محمد اسماعیل جلالی
%J مهندسی معدن
%@ 1735-7616
%D 2010

[Download]